Slik behandler vi Forskerprosjektsøknader

Når en utlysning stenger, registrerer vi søknaden og du får et prosjektnummer på e-post. Så forvurderer Forskningsrådets administrasjon søknadene for å se at de oppfyller alle formalkravene i utlysningen. Søknadene som oppfyller kravene sender vi videre til fagfellevurdering. Beslutningen om hvilke søknader som innvilges, tas i porteføljestyrene og alle søkere blir informert om resultatet på Mitt nettsted.

Her kan du lese utdypende informasjon om hvordan vi behandler søknadene. Gå rett til:

Mottak, forvurdering og avvisning

Straks søknadsfristen er passert, gjør Forskningsrådet en forvurdering av de mottatte søknadene. Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene som er beskrevet i utlysningen, kan bli avvist.

Plassering av søknaden i panel

Søknadene behandles i et sett av tematisk innrettede paneler med fagfeller. Hvilket panel den enkelte søknad behandles i er basert på hvilket tema i utlysningen som søker har valgt og søknadens forskningsinnhold.

Hvert panel vil dekke et bredt forskningsområde. Fagfellene i panelet vil i mindre grad ha spesialistkompetanse for hver enkelt søknad.

Vi bruker en maskinlæringsalgoritme som støtte for å fordele søknadene i ulike grupper. Algoritmen er trent med tidligere års plassering av søknader, og er basert på teksten i prosjektbeskrivelsen. Algoritmen sparer saksbehandlerne for mye tid ved å gjøre en grovsortering av søknadene vi mottar.

Vi plasserer søknadene slik at de skal få best mulig behandling. Prosjektets tittel, mål og sammendrag i søknadsskjemaet er den primære kilden til informasjon vi bruker når vi plasserer søknadene. Vi oppfordrer dere som søker til å utforme disse tekstene så de blir forståelige for saksbehandlere og panelmedlemmer uten spisskompetanse på forskningsområdet.

Rekruttering av fagfeller

Å finne fagfeller til å vurdere søknadene er et arbeid som starter allerede før søknadsfristen, men som ikke kan ferdigstilles før søknadene er fordelt i paneler.

Følgende generelle krav til fagfellene gjelder:

 • De skal ha sin arbeidsplass i utlandet.
 • De skal være aktive forskere med solid egenproduksjon, både med hensyn til kvantitet og kvalitet. 
 • De bør ha professorkompetanse. Minstekravet er førstestillingskompetanse eller tilsvarende. 

Vi bruker blant annet Expert Lookup for å finne navn på fagfeller. Vi gjør både automatiserte søk på grunnlag av prosjekttittel, mål og sammendrag, og manuelle søk. Saksbehandlere gjør deretter en grundig vurdering av om disse fagfellene kan passe som medlem i et panel, eventuelt til å vurdere enkeltsøknader. Vi supplerer søkene i Expert Lookup med søk på andre nettsteder, som Web of Science, Google Scholar og kjente utenlandske universiteter innenfor de ulike fagfeltene. Listen over kilder varierer fra fagfelt til fagfelt. Vi vurderer også søkerens egne forslag til egnede fagfeller eller beskrivelse av egnet kompetanse.

Som hovedregel bruker vi samme fagfelle maksimalt tre år på rad.

Vi offentliggjør navn på alle fagfeller og hvilket panel de har deltatt i, etter at søknadsbehandlingen er avsluttet.

Habilitet i saksbehandlingen

Fagfeller som har stilt seg positive til å delta i et panel, får tilsendt en liste over alle prosjektledere og prosjektdeltakere i søknadene som panelet skal behandle, og oppgir sitt habilitetsforhold til alle på listen. Vi ber dem være spesielt oppmerksom på punktene i habilitetsbestemmelsene som handler om samarbeid, vennskap og konflikter.

Fagfellene får ikke tilgang på søknader de er inhabile for og deltar ikke i panelmøtet når søknadene diskuteres. Les mer om habilitet.

Kompetansekartlegging

Panelet skal bestå av minimum fire medlemmer. Den samlede kompetansen til medlemmene skal dekke søknadenes spenn med hensyn til tema og fag, og langs aksen fra grunnleggende til anvendt forskning. Minst ett av panelmedlemmene skal ha erfaring med tverrfaglig forskningsarbeid når slike søknader behandles av panelet.

Panelmedlemmene erklærer sitt kompetansenivå basert på tittel, mål og sammendrag for alle søknadene panelet skal behandle. Før de får denne informasjonen, må de samtykke til vår konfidensialitetserklæring. Vi oppfordrer dere som søker til å utforme disse tekstene slik at panelmedlemmene skal kunne oppgi sitt kompetansenivå mest mulig presis. Tekstene skal være informative for fagfeller med generell kompetanse på feltet.

Panelmedlemmene oppgir ett av følgende kompetansenivåer på hver søknad:

 • Specialist (S): The proposal is within your primary area(s) of expertise or connected to your research interests. You are well qualified to evaluate the proposal.
 • Generalist (G): You have a general knowledge of the main subject of the proposal (or at least one of the main subjects if there are several). You are qualified to evaluate the proposal
 • Minor (M): You have only minor relevant expertise on the main subject(s) of the proposal.

Forskningsrådets kompetansekrav er at minst to av panelmedlemmene må ha generalist- eller spesialistkompetanse på søknaden. Dersom kompetansekartleggingen av panelet viser at noen søknader ikke er tilstrekkelig dekket, finner vi eksterne fagfeller med spisskompetanse i tillegg. Disse fagfellene vurderer kun enkeltsøknader og gir tilsvarende vurdering som panelmedlemmene.

Informasjon til ekspertene

Panelmedlemmene får informasjon om hvordan de skal behandle søknadene. De får informasjon om hele prosessen og deres rolle før, under og etter panelmøtet.

De fire vurderingskriteriene (Potensial for å flytte forskningsfronten, Kvalitet i FoU-aktiviteter, Virkninger og effekter og Gjennomføring) er utdypet, sammen med en definisjon av karakterskalaen. Vi vektlegger blant annet viktigheten av konsistent karaktergiving og kvaliteten på tilbakemeldingene til søkerne.

Panelets oppgaver før møtet

Alle panelmedlemmene leser og vurderer alle søknadene som panelet behandler. Innhold i søknadsskjemaet, prosjektbeskrivelsen, CV-er og andre etterspurte vedlegg skal ligge til grunn for vurderingen. For hver søknad får to av panelmedlemmene tildelt et spesielt ansvar, som første- og andresaksordfører.

 • Panelmedlemmene leverer sine individuelle vurderinger for hver søknad i forkant av panelmøtet. De individuelle vurderingene sendes ikke til søker, men blir delt mellom panelmedlemmene når alle har levert sine vurderinger og danner grunnlaget for deres forberedelse til diskusjonene i det felles panelmøtet.
 • Førstesaksordfører leverer et utkast til full skriftlig vurdering og karakter for hvert av de fire vurderingskriteriene.
 • Andresaksordfører leverer kortere skriftlige vurderinger og karakterer for hvert kriterium før panelmøtet.
 • De andre panelmedlemmene leverer karakterer på alle kriteriene før panelmøtet.
 • Eventuelle eksterne fagfeller som ikke er en del av panelet, leverer full skriftlig vurdering og karakter for hvert kriterium før panelmøtet.

Panelmøtet

Når panelet møtes, stiller medlemmene med forskjellig faglig ståsted, ulik vektlegging av elementene i søknaden og sin egen tolkning av karakterskalaen. Alle panelmøtene starter med gjennomgang av felles instrukser, inkludert bruk av karakterskala, vurderingskriterier og hva vi forventer at den skriftlige tilbakemeldingen til søker skal inneholde. Gjennom reell diskusjon blir søknaden vurdert fra ulike perspektiver og i henhold til de fire vurderingskriteriene. Panelet kommer fram til omforente vurderinger og en kalibrert bruk av karakterskalaen.

Forskningsrådets panelansvarlige deltar ikke i den faglige diskusjonen. Panelansvarlige har en veiledende rolle og sørger for framdrift i møtet, bidrar til felles forståelse av vurderingskriteriene og karakterskalaen og at alle kommer til orde, håndterer inhabilitet i tråd med reglene og stopper diskusjoner om forhold som ligger utenfor panelets mandat. Panelansvarlige kontrollerer at vurderingstekstene er i henhold til panelets beslutning og oppfyller kvalitetskravene som er beskrevet.

Panelene har tilgang til omtalen av prioriteringene innenfor hvert tema i utlysningen. De ser hvilken kontekst søknaden er skrevet i, men skal ikke vurdere relevans. Relevans for temaet, dvs. hvor godt søknaden svarer på prioriteringene, blir vurdert av Forskningsrådet i etterkant av panelmøtene.

Relevansvurdering

Forskningsrådet vurderer søknadenes relevans for valgt tema. Som en generell regel vil kun søknader med karakteren 5 eller bedre på alle kriterier være aktuelle for finansiering og bli vurdert for relevans. Innenfor temaer der søknadsomfanget er svært stort sammenlignet med tilgjengelig beløp, kan det bli satt strengere karakterkrav.

Mens panelets vurdering av søknadens impact sier noe om prosjektets generelle potensial for vitenskapelige og samfunnsmessige virkninger og effekter, vil Forskningsrådet vurdere om søknaden svarer på prioriteringene som er beskrevet under hvert tema i utlysningen. Dette er prioriteringer som er forankret i departementenes tildelingsbrev til Forskningsrådet.

Vi benytter primært vedlegget Relevance to the topic, men ved behov også søknaden, prosjektbeskrivelsen og panelets vurdering av søknaden som grunnlag for vurderingen. Vi har interne retningslinjer for relevansvurdering av Forskerprosjekt.

Porteføljevurdering

Når porteføljevurderingen starter, er søknadene gitt fem separate karakterer og skriftlige vurderinger: Potensial for å flytte forskningsfronten, Kvalitet i FoU-aktiviteter, Virkninger og effekter og Gjennomføring og relevans.

Når vi prioriterer mellom søknader i arbeidet med rangerte lister til porteføljestyrene, gjør vi en porteføljevurdering som tar hensyn til følgende faktorer:

 • Karakterene som er gitt i vurderingene av søknadene.
 • En god fordeling av prosjekter på temaets prioriterte områder.
 • Eventuelle endringer i departementenes økonomiske eller faglige føringer for bevilgningen.
 • Alle disse faktorene inngår i porteføljevurderingen, som er grunnlaget for de rangeringslistene vi legger fram for porteføljestyrene.

Beslutning om tildeling

Beslutningen om hvilke søknader som innvilges, tas i porteføljestyrene. Vi har 11 porteføljestyrer, som har stor variasjon i disponibelt budsjett, antall søknadstyper de lyser ut, antall Forskerprosjektsøknader til behandling, tematisk bredde og forventet andel innvilgede søknader.

De ulike porteføljestyrene kan vektlegge faktorene over (se "Porteføljevurdering") ulikt, men skal aldri bryte med prioriteringene beskrevet under det aktuelle temaet i utlysningsteksten. Ofte legger administrasjonen fram alternative rangeringslister for porteføljestyret, der faktorene er ulikt vektlagt. Listene er et utgangspunkt for diskusjonen i porteføljestyret om hvilke hensyn de vil velge å vektlegge, innenfor budsjettet de har tilgjengelig og prioriteringene oppgitt i utlysningen. Porteføljestyrets diskusjon kan resultere i beslutningsvedtak som skiller seg fra de forslagene Forskningsrådet har lagt fram.

Tilbakemelding til søker

Søkere som har fått sin søknad avslått, får avslagsbrev i Mitt Nettsted så raskt det lar seg gjøre. Alle søkere får tilbakemelding i form av karakterer med skriftlige begrunnelser på de fire kriteriene panelet har vurdert søknaden mot. Hvis søknaden er vurdert for relevans får du karakter og skriftlig begrunnelse for denne.

I forbindelse med vedtak vil vi dessuten gi informasjon om:

 • hvilke fagfeller som deltok i panelet
 • hvilket porteføljestyre som fattet vedtaket
 • hvilke prinsipper som ble lagt til grunn i porteføljevurderingene
  statistikk over søknader og karakterer

Vi publiserer fortløpende på våre nettsider og i nyhetsbrev om hvilke søknader som er innvilget.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 02.32 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.