Viktige datoer knyttet til utlysning og søknadsbehandling

15. Mars 2023

Søknadsfrist Forskerprosjekt for unge talenter (kun FRIPRO)

Oktober 2023

Løpende søknadsmottak åpner

Oktober/November 2023

Tildelinger

Du får svar på søknaden om Forskerprosjekt for unge talenter (FRIPRO) med søknadsfrist 15. mars 2023, og resultatet offentliggjøres på nettsidene våre.

 

Vår 2024

Tildelinger

Tildelinger for utlysninger med løpende søknadsmottak vil skje ca. annenhver måned gjennom året, med første planlagte tildelingsrunde våren 2024. Du får svar på søknaden i Mitt Nettsted og resultatet offentliggjøres på nettsidene våre.  

Viktige datoer knyttet til utlysning og søknadsbehandling

Om FRIPRO

Ny viten oppstår ofte på uventede måter og på områder det er umulig å forutsi. Derfor er fri, grunnleggende forskning viktig for vitenskapelig og faglig fornyelse, og kan danne grunnlag for mer anvendt forskning, næringsutvikling og politikkutforming.

FRIPRO skal bidra til dette, og vi lyser ut midler til grunnleggende og anvendte forskningsprosjekter innenfor alle fagområder, hvor prosjektideene kommer fra forskerne selv.

FRIPRO skal fremme 

  • vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront 
  • dristig og nyskapende forskning 
  • karriere og internasjonal mobilitet for forskere tidlig i forskerkarrieren  

Det er lov til å drømme stort og sikte mot forskning som har mulighet til å gi betydelige fremskritt i fagfeltet. Gjennom FRIPRO er vi villige til å satse på dristig forskning med potensielt høy risiko, men forventer samtidig gode planer for risikohåndtering i søknadene.

Prosjektenes faglig nyskapende karakter og vitenskapelige kvalitet vurderingskriteriene  (Forskningskvalitet – potensial for å flytte forskningsfronten og Forskningskvalitet – kvalitet i FoU-aktiviteter) veier tyngst når søknader blir valgt ut til finansiering fra FRIPRO, og nåløyet er trangt. Kun søknader med karakter 6 eller 7 på alle vurderingskriterier er kvalifiserte for finansiering i FRIPRO.

I 2022 ble om lag 25 prosent av disse innvilget. Vi estimerer en karaktergrense på minst 6,5 (gjennomsnitt av de fire vurderingskriteriene) for innvilgede søknader i årene framover.

Utlysningene i 2023

FRIPRO er gjenstand for store endringer i 2023. Vi gjennomfører nå behandlingen av søknader om Forskerprosjekt for unge talenter som kom inn til fristen 15. mars 2023. Samtidig innfører vi løpende søknadsmottak og flere endringer i krav til prosjektleder fra høsten av.  Gjennom FRIPRO ønsker vi å nå forskere i ulike stadier av forskerkarrieren. Vi har tre utlysninger, med følgende krav som gjelder fra høst 2023:

Forskere i starten av sin forskerkarriere kan søke Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet. Prosjektleder må ha levert doktorgradsavhandlingen sin før søknaden sendes inn, og det må være mindre enn syv år siden disputas. Prosjektene har tre års varighet, hvor du som prosjektleder først er to år i utlandet og så det tredje året i Norge.

Det andre trinnet i karrierestigen er Forskerprosjekt for tidlig karriere. Utlysningen erstatter Forskerprosjekt for unge talenter i FRIPRO. Det er ingen aldersgrense, og alle forskere med 2-7 års erfaring etter doktorgraden kan søke. Prosjektene har 3-4 års varighet, og du kan søke om midler til deg selv, andre forskere og driftsmidler. 

Det øverste trinnet i karrierestigen er Forskerprosjekt for erfarne forskere, og erstatter Forskerprosjekt for fornyelse i FRIPRO. Vi innfører krav om seks års erfaring etter doktorgrad eller førstestillingskompetanse for å kunne søke. Utlysningen er dermed forbeholdt erfarne forskere som er spesielt dyktige innenfor sine forskningsfelt. Samtidig øker vi maksimal prosjektvarighet fra seks til åtte år.

Oppfyller du kravene til mer enn én av FRIPROs utlysninger og er usikker på hvilken du bør velge, er vår generelle anbefaling å velge utlysningen som er lavest på karrierestigen. Her vil du normalt ha en bedre sjanse for å nå opp i konkurransen om midler.

Alle prosjektledere for FRIPRO-prosjekter kan søke om midler til utenlandsopphold på 3–12 måneder til de forskningsrådsfinansierte doktorgrads- og postdoktorstipendiatene i sine prosjekter, i utlysningen Utenlandsstipend for doktorgrads- og postdoktorstipendiater.

Prosjektledere for Forskerprosjekt for tidlig karriere og eldre prosjekter av typene Forskerprosjekt for unge talenter og Unge forskertalenter kan søke om midler til slike utenlandsopphold også til seg selv gjennom den samme utlysningen.

Kun forskningsorganisasjoner kan søke FRIPRO, eventuelt i samarbeid med andre forskningsorganisasjoner. Bedrifter og andre foretak kan ikke være samarbeidspartnere, men kan levere FoU-tjenester til prosjektene som underleverandører.

Andre endrede krav og begrensninger fra høsten 2023

For å redusere ressursbruken knyttet til utforming og behandling av søknader til Forskningsrådet, innfører vi i 2023 flere tiltak som skal bidra til å øke andelen innvilgede søknader i FRIPRO.

Løpende søknadsmottak og -behandling med karenstid    

Vi innfører løpende søknadsmottak og -behandling fra og med FRIPRO-utlysningene som åpner for søknader høsten 2023. Du kan søke når som helst, og prosjektet du søker om midler til, må ha planlagt prosjektstart 8-18 måneder etter du sender inn søknaden. Som prosjektleder vil du få en 12 måneders karenstid regnet fra datoen du sendte din søknad, til du kan søke på nytt. Du kan være prosjektdeltaker i andre FRIPRO-søknader og prosjektleder for søknader til andre utlysninger i Forskningsrådet uavhengig av karenstiden i FRIPRO.

Porteføljestyret vil gjøre tildelingsvedtak om lag annenhver måned, med første annonsering av resultater våren 2024. De vil fordele FRIPROs årlige budsjett likt på hver vedtaksrunde i løpet av året, og i hver vedtaksrunde vil de fordele tilgjengelige midler på søknader sendt inn til alle de tre utlysningene våre med løpende søknadsmottak.

Kvalifiserte søknader som ikke blir innvilget i en vedtaksrunde, kan havne på venteliste. Søknader på venteliste vil delta i konkurransen om midler på lik linje med nyinnkomne søknader i den neste vedtaksrunden. Det vil være en grense for hvor lenge en søknad kan stå på venteliste før den blir avslått.

Ventelistefunksjonen vil bidra til å utjevne eventuelle kvalitetsforskjeller for innvilgede søknader i ulike deler av året. Dette skal sikre at kvaliteten på søknadene som innvilges er likest mulig uavhengig av når de er sendt inn. Dette betyr at det ikke vil ha noe å si når du sender inn søknaden din for om den blir innvilget eller ikke. 

Karantene

Prosjektledere for søknader som får karakterer under gitte grenser, må vente ett eller to år til før de kan søke igjen. Lengden på karantenen er differensiert mellom trinnene i karrierestigen, det vil si mellom de tre utlysningene.      

Vi innførte karens og karantene fra og med utlysningen av Forskerprosjekt for unge talenter med frist 15. mars 2023. Grensene er basert på et gjennomsnitt av karakterene (1–7, der 7 er høyeste karakter) gitt av panelene. 

Karaktergrenser for lengde på karantene:

Utlysning To års karantene Ett års karantene Ingen karantene
Forskerprosjekt for erfarne forskere  1-3 3,25-5,5   5,75-7 
Forskerprosjekt for tidlig karriere/unge talenter   Ingen   1-4,5 4,75-7
Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet   Ingen   Ingen   Alle

Hvordan fungerer karens- og karantenetid?

Karenstiden gjelder fra den datoen du sender inn søknaden, mens karantenen gjelder fra datoen karenstiden går ut.

Eksempel: En prosjektleder sender inn en søknad om Forskerprosjekt for erfarne forskere 1. februar 2024. I panelbehandlingen får søknaden karaktersnitt 5,5, og prosjektleder får svar på søknaden høsten 2024. Karenstiden for prosjektlederen gjør at hen kan være prosjektleder for en ny FRIPRO-søknad tidligst 1. februar 2025, men fordi søknaden fikk karaktersnitt under karantenegrensen for ett års karantene, kan hen ikke sende inn en søknad til FRIPRO igjen før tidligst 1. februar 2026.

Andre tiltak

I tillegg innfører vi fra høsten 2023 flere mindre tiltak for å øke innvilgelsesprosenten og redusere søknadsmengden og ressursbruk i FRIPRO:

Du kan ikke være prosjektleder for mer enn ett FRIPRO-prosjekt av gangen, men du kan søke om et nytt prosjekt i god tid før det pågående prosjektet ditt er ferdig. Det nye prosjektet du søker om midler til, kan starte tidligst dagen etter sluttdatoen i den første godkjente kontrakten for det pågående FRIPRO-prosjektet du leder, og du kan sende inn søknaden 8-18 måneder før planlagt prosjektstart.

Hvis du er usikker på hvilken dato som gjelder for deg, kontakt saksbehandleren for prosjektet ditt. Du finner kontaktinfo til saksbehandleren i kontrakten for prosjektet, som ligger på Mitt nettsted. 
 
Begrensningen gjelder uavhengig av hva slags FRIPRO-prosjekt du leder (Forskerprosjekt for fornyelse, Forskerprosjekt for erfarne forskere, Forskerprosjekt, Forskerprosjekt for unge talenter, Unge forskertalenter, Forskerprosjekt for tidlig karriere, Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet, FRIPRO mobilitetsstipend, FRIPRO Toppforsk eller Stort tverrfaglig Forskerprosjekt), og uavhengig av hvilken del av FRIPRO midlene til prosjektet ditt er en del av (FRIHUMSAM, FRIMEDBIO eller FRINATEK).

Forskningsrådet tar i bruk faste fagfellelister i behandlingen av søknadene for å raskere og mer effektivt sette sammen paneler med egnet kompetanse for å vurdere søknadene som kommer inn. Dette innebærer at vi henter inn fagfeller både før og etter vi åpner for søknader til høsten. Fagfellene vil forplikte seg for flere år av gangen.

Detaljert informasjon om hvilke krav som gjelder for din søknad, finner du i utlysningene våre. Se lenker i tidslinjen lenger opp på siden.

Endringene er utformet i tett dialog med forskningsorganisasjonene, Forskningsrådets styre, de tre fagporteføljestyrene og Kunnskapsdepartementet. 

Porteføljestyrene fatter vedtak

For utlysningen Forskerprosjekt for unge talenter (kun FRIPRO), med søknadsfrist 15. mars 2023, er det porteføljestyrene for humaniora og samfunnsvitenskap, livsvitenskap, og naturvitenskap og teknologi som fatter vedtak om bevilgning eller avslag.

For FRIPROs utlysninger med løpende søknadsmottak, vil det være det nye porteføljestyret for banebrytende forskning (som tar over ansvaret for FRIPRO fra og med 1. januar 2024) som fatter vedtak om bevilgning eller avslag.

Humaniora og samfunnsvitenskap

Wiebke Ramm

    Banebrytende forskning

Livsvitenskap

Kjell Emil Naas

    Banebrytende forskning

Naturvitenskap og teknologi

Markus Engelhardt

    Banebrytende forskning

Aktuelt, Portefølje for banebrytende forskning

Aktuelle arrangementer

Fant ingen arrangementer

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. februar 2024, 14:48 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.