Porteføljeplan for Naturvitenskap og teknologi

Gjelder fra 2022

Porteføljeplanen for naturvitenskap og teknologi skal bidra til å realisere Forskningsrådets strategi og danner grunnlaget for Forskningsrådets bevilgninger innen naturvitenskap og teknologi.

Et hovedmål i planen er å fremme forskning av høy vitenskapelig kvalitet som er med på å flytte forskningsfronten, og å bygge fagmiljøer på høyt internasjonalt nivå. Denne forskningen utgjør en viktig kunnskapsberedskap som gjør samfunnet bedre rustet til å møte dagens og framtidige utfordringer. Porteføljen skal bygge opp under et velfungerende forskningssystem som fremmer åpen forskning, gjør forskningsinfrastrukturer tilgjengelige og styrker internasjonalt samarbeid. Forskningen som finansieres skal også gi et viktig bidrag til å løse store bærekraft- og samfunnsutfordringer ved at den kan tas i bruk i omstilling av næringsliv og offentlig sektor.

Porteføljestyret skal finansiere de beste prosjektene innen naturvitenskap og teknologi ut fra formålet med satsingen Banebrytende forskning (FRIPRO) der vitenskapelig kvalitet er et avgjørende kriterium. Porteføljestyret har i tillegg et fagansvar for naturvitenskap og teknologi og vil arbeide for å styrke forskningsinnsatsen på fagområdene innen Forskningsrådets tematiske satsinger.

God rekruttering og attraktive karriereveier for de beste forskerne er viktig for å bygge fremragende fagmiljøer. Bare slik kan kvaliteten i forskningen opprettholdes og videreutvikles. Forskningsrådets virkemidler skal stimulere institusjonenes arbeid med forskerrekruttering og karriereutvikling og bidra til å fremme kjønnsbalanse og mangfold. Forskningsrådet vil også arbeide for å fremme åpen forskning på fagområdenes egne premisser.

For å styrke den vitenskapelige kvaliteten i forskningen bør norske forskningsmiljøer ha høye ambisjoner om uttelling i Horisont Europa og andre internasjonale utlysninger. Forskningsrådet vil videreutvikle virkemidler som støtter opp under dette. Samtidig skal Forskningsrådet supplere EUs forskningsagenda på områder av stor betydning for Norge.

I planen ligger det forventninger om at investeringene gir konkrete resultater, virkninger og effekter i forskningssystemet og samfunnet for øvrig. Planen beskriver også mulige metoder for å måle dette.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 04.54 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.