Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt

Planlagt

Denne utlysningen kan blir endret fram til seks uker før søknadsfristen. Fra da kan du opprette og sende inn en søknad. Dersom vi endrer utlysningen, vil vi legge inn melding om det her.

Informasjon under "Aktuelle temaområder" blir publisert fortløpende gjennom oktober og november. 

Formål

Formålet er å flytte forskningsfronten gjennom tverrfaglige prosjekter med større bevilgninger. Vi støtter forskere fra forskjellige fag som sammen vil frembringe ny kunnskap som ikke ville vært mulig å oppnå uten tverrfaglig samarbeid. Utlysningen er åpen for alle fag- og forskningsområder, og søkerne må ha vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Viktige datoer

September 2020

Alle maler blir tilgjengelige

05 nov 2020

Webinar for forskningsorganisasjoner

10 nov 2020

Webinar for universiteter og høgskoler

12 nov 2020

Webinar for institutter og helseforetak

November 2020

I første halvdel av november skal utlysningsteksten være komplett.

30 des 2020

Åpen for søknad

10 feb 2021

Søknadsfrist

01 jul 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01 des 2021

Seneste tillatte prosjektstart

30 nov 2027

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Utlysningen er åpen for alle fag og forskningsområder. Forskerne i prosjektet må representere to eller flere ulike faggrupper slik disse er definert på nivå 2 i Norsk inndeling i vitenskapsdisipliner, utarbeidet av Universitets- og Høgskolerådet (UHR).

Spesifiserte beløp (besluttes snart), finansiert av Forskningsrådet, vil bli øremerket henholdsvis

 • klimasystemer
 • bærekraftige matsystemer

Ytterligere 1000 millioner skal gå til banebrytende forskning innenfor alle fag og forskningsområder. Disse prosjektene finansieres gjennom Fellesløftet IV, som innebærer et samarbeid om finansiering mellom Forskningsrådet (Banebrytende forskning - FRIPRO) og forskningsorganisasjonene. Dersom du søker finansiering innenfor Fellesløftet, må du velge temaet banebrytende forskning i søknadsskjemaet.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk (kommer snart). Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner. 

Tema banebrytende forskning er kun åpen for søknader fra organisasjoner på denne listen som deltar i Fellesløft IV, dvs. norske universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter og helseforetak.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig
Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet, må ha godkjent at søknaden sendes til Forskningsrådet.

Fellesløft IV er et spleiselag der hver institusjon selv finansierer halvparten av beløpet det er søkt om fra Forskningsrådet. Ledelsen ved hver institusjon må innen 17. februar 2021 sende en oversikt til Forskningsrådet (post@forskningsradet.no) over hvilke søknader institusjonen har sendt inn til Fellesløft IV, dvs. søknader til temaet banebrytende forskning. Søknader som ikke er ført opp i oversiktene fra institusjonene, vil vi be om at blir trukket.

Dersom du kun har valgt tema klimasystemer eller bærekraftige matsystemer er søknaden ikke aktuell for Fellesløftet IV og trenger ikke stå på slik oversikt. Dersom du mener søknaden din er aktuell for mer enn ett tema, velger du dette i søknadsskjemaet.

Krav til prosjektleder
Du må ha godkjent doktorgrad eller tilsvarende før søknadsfristen.

Har du ikke godkjent doktorgrad, men førstestillingskompetanse eller ansettelse som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker i instituttsektoren eller i helseforetak, kan du også søke.

Krav til samarbeidspartner
Prosjektene skal være tverrfaglige og inkludere samarbeid mellom forskere fra forskjellige fag. Dersom samarbeidet er mellom forskere ved ulike institusjoner, skal institusjonene føres opp som samarbeidspartnere. Det er bare godkjente forskningsorganisasjoner (se "Hvem kan søke?" over) eller tilsvarende forskningsorganisasjoner i andre land som kan være samarbeidspartnere og motta støtte til et Forskerprosjekt.

Andre organisasjonstyper, inkludert bedrifter og andre foretak, kan ikke være samarbeidspartnere i forskerprosjekter.

Prosjektansvarlig og/eller samarbeidspartnere i prosjektet kan engasjere FoU-leverandører (underleverandør) til å levere FoU-tjenester eller bidra til gjennomføring av enkelte oppgaver i prosjektet.

Les mer om samarbeidspartnere og FoU-leverandører.

Se også informasjonssiden vår om statsstøtteregelverket.

En og samme aktør kan ikke inneha to ulike roller i prosjektet. Det betyr at en underleverandør ikke samtidig kan være prosjektansvarlig eller samarbeidspartner i prosjektet.

Hva kan du søke om støtte til?

Du finner detaljert og viktig informasjon på nettsiden om hva budsjettet skal inneholde.

Du kan søke om støtte til faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Prosjektansvarlig skal hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører.

Du kan få støtte til følgende kostnader:

 • Personal- og indirekte kostnader, knyttet til forskertid (inkludert stipendiatstillinger) ved forskningsorganisasjonene som deltar i prosjektet. For doktorgradsstipend og postdoktorstipend er støtten begrenset oppad til tre årsverk.
 • Innkjøp av FoU-tjenester. Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere kan sammen eller hver for seg kjøpe FoU-relaterte tjenester fra offentlige og private leverandører.
 • Utstyr. Dette omfatter drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr og forskningsinfrastruktur som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet.
 • Driftskostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets FoU-aktiviteter.

Dersom doktorgrads- og postdoktorstipendiater inngår i prosjektet og det foreligger konkrete planer om utenlandsopphold for disse, kan dette inngå i søknaden. Forskningsrådet har også en egen utlysning for støtte til utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater. Her kan prosjektleder søke om støtte til utenlandsopphold for stipendiater som inngår i prosjektet, i løpet av prosjektperioden.

Omfang av støtte
Du kan søke om 12–25 millioner kroner per prosjekt i denne utlysningen.

Dersom du velger tema banebrytende forskning skal søkt beløp (maksimalt 25 millioner) inkludere både Forskningsrådets finansiering og forskningsorganisasjonens eget bidrag til Fellesløft IV. Hele dette beløpet skal føres på "Forskningsrådet" i finansieringsplanen i søknadsskjemaet, og fordeles på de ulike budsjettpostene. Egenfinansiering utover institusjonens eget bidrag til Fellesløftet skal føres på "Egenfinansiering" i finansieringsplanen.

Forutsetning for støtte
Forskerne i prosjektet må representere to eller flere ulike faggrupper slik disse er definert på nivå 2 i Norsk inndeling i vitenskapsdisipliner, utarbeidet av Universitets- og Høgskolerådet (UHR). 

Forskningsrådet tildeler ikke statsstøtte gjennom denne utlysningen. Dette innebærer at Forskningsrådets finansiering kun skal gå til forskningsorganisasjonenes ikke-økonomiske aktivitet. Vi forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass. Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader eller motta indirekte støtte gjennom rettigheter til prosjektresultater.

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år, og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter. (Merk at Generelle vilkår vil bli oppdatert fra 1.1.2021.)

Arkivering av forskningsdata

Prosjektansvarlig forskningsorganisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet.

Prosjektansvarlig forskningsorganisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Forskningsresultatene skal gjøres tilgjengelig ved deling og publisering i tråd med Forskningsrådets policy for åpen forskning.

Om medisinske og helsefaglige studier som involverer mennesker

For medisinske og helsefaglige studier som involverer mennesker stiller Forskningsrådet særskilte krav og retningslinjer om prospektiv registrering av studier og offentliggjøring av resultater.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen favner alle fag og forskningsområder. Mer informasjon kommer fortløpende i oktober og november 2020.

Banebrytende forskning

Livsvitenskap, samfunnsvitenskap, humaniora, naturvitenskap og teknologi

Klima- og polarforskning

Klimasystemer

Landbasert mat, miljø og bioressurser

Bærekraftige matsystemer

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

Søknaden må oppfylle følgende krav:

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk, med unntak for beskrivelse av relevans for tema, som du kan skrive på norsk eller engelsk.
 • Obligatoriske vedlegg må være med.
 • Krav til prosjektleder og prosjektansvarlig forskningsorganisasjon må være oppfylt.
 • Prosjektet må starte mellom 01.07.2021 og 01.12.2021.
 • Du må søke om midler fra Forskningsrådet for 2021.

Søknaden kan bli avvist dersom den ikke oppfyller kravene i listen over.

Obligatoriske vedlegg
Vedleggene skal skrives i fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen (kommer snart).

 • Prosjektbeskrivelse, på maksimalt 15 sider
 • CV for prosjektlederen, på maksimalt fire sider
 • CV for de sentrale forskerne i det tverrfaglige samarbeidet, hver på maksimalt fire sider.
 • Hvis du velger temaene klimasystemer eller bærekraftige matsystemer, må du levere en beskrivelse av søknadens relevans for temaet. (Lastes opp under Attachments/Other items i søknadsskjemaet.)

Valgfritt vedlegg

 • Dersom du ønsker kan du legge ved forslag til inntil tre fageksperter du mener vil egne seg til å vurdere din søknad, basert på faglig kompetanse og habilitet.
  • Vi plikter ikke å bruke forslagene, men kan benytte dem ved behov.

Andre vedlegg enn de som er nevnt her som obligatoriske og valgfrie, samt eventuelle nettsider som du lenker til i søknaden, blir ikke tatt med i vurderingen av søknaden.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene ut fra disse kriteriene:

Forskningskvalitet | FP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• Hvorvidt prosjektet tar hensyn til etiske problemstillinger, sikkerhetsspørsmål og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte. Hvis relevant, hvorvidt prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | FP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• Potensielle vitenskapelige virkninger og effekter:
I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i framtiden.
• Potensielle samfunnsmessige virkninger og effekter (kun dersom søker selv har beskrevet dette i søknaden):
I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i framtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Formidling, kommunikasjon og utnyttelse
• Kvaliteten på og omfanget av formidling til og involvering av forskjellige målgrupper, inkludert relevante interessenter/brukere.

Gjennomføring | FP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelige og i samsvar med prosjektets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet | FP

Ekspertens/panelets samlede vurdering av søknaden basert på kriteriene Forskningskvalitet, Virkninger og effekter og Gjennomføring (Excellence, Impact og Implementation).

Relevans for valgt tema fra utlysningen

I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller prioriteringene i valgt tema i utlysningen.

Behandlingsprosedyre

Beskrivelse av prosedyrene for panelbehandling, relevansvurdering og innstilling kommer senere.

Porteføljevurdering
I porteføljevurderingen vil vi ta hensyn til følgende: 

 • karakterene som er gitt i vurderingen av søknadene. Samlet karakter fra panelet tillegges mest vekt. Innenfor temaområdet banebrytende forskning tillegges karakteren for forskningskvalitet ekstra vekt.
 • en god fordeling av prosjekter på temaets prioriterte områder
 • sammenhengen mellom søknadstilfang og kvaliteten på søknadene innenfor samme tema i andre utlysninger i 2021
 • eventuelle endringer i departementenes økonomiske eller faglige føringer for bevilgningen 
 • at prosjekter med kvinnelig prosjektleder blir prioritert når søknadene ellers vurderes likt 

Innenfor temaområdet banebrytende forskning tar vi kun hensyn til første, fjerde og femte kulepunkt over.

Beslutning om bevilgning – tema banebrytende forskning/Fellesløftet IV:
Porteføljestyrene for Livsvitenskap, Naturvitenskap og teknologi og Humaniora og samfunnsvitenskap fatter endelig bevilgningsvedtak. For universitetssektoren: Forskningsrådet sender rangeringslister og panelvurderinger for de rangerte søknadene til de respektive universitetene. Hvert universitet utarbeider en liste over hvilke søknader de mener bør innvilges. Porteføljestyrene fatter endelig bevilgningsvedtak basert på universitetenes lister. For andre forskningsorganisasjoner: På bakgrunn av rangeringslistene vil Forskningsrådet tilby de aktuelle organisasjonene å samfinansiere de høyest rangerte søknadene. Porteføljestyrene fatter endelig bevilgningsvedtak basert på organisasjonenes beslutninger.

Beslutning om bevilgning – temaene klimasystemer og bærekraftige matsystemer:
Relevant porteføljestyre fatter endelig bevilgningsvedtak, på grunnlag av porteføljevurdering og innstilling utarbeidet av Forskningsrådet.