Porteføljeanalyse for Velferd, kultur og samfunn

Forskningsrådets porteføljeanalyser utarbeides årlig og er kunnskapsgrunnlag for de årlige investeringsplanene. Denne porteføljeanalysen er gjort på Forskningsrådets totale portefølje av prosjekter innenfor ansvarsområdet til porteføljestyret for Velferd, kultur og samfunn. Analysen presenterer og vurderer innsatsen opp mot porteføljens faglige, tematiske og strukturelle prioriteringer, prioriterte anvendelsesområder, og prioriteringer i forholdet til EUs rammeprogram (Horisont Europa), slik dette er beskrevet i porteføljeplanen.

Om porteføljeanalysen og porteføljen for Velferd, kultur og samfunn

Porteføljen for Velferd, kultur og samfunn skal gi relevant kunnskap for å møte og håndtere sentrale samfunnsutfordringer på velferds-, arbeids-, kultur- og medieområdet. Porteføljen er svært sammensatt og finansierer forskning på komplekse og sektorovergripende problemstillinger, som for eksempel ulikhet og utenforskap, inkludering i arbeids- og samfunnsliv, og tillit til og oppslutning om samfunnsinstitusjoner. Investeringene skal gå til forskning av høy kvalitet og bidra til et godt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming og virkemiddelutvikling.
 
Porteføljen har fire samfunnsmål, som på ulike vis støtter opp under målene i Forskningsrådets strategi og regjeringens Langtidsplan for forskning og høyere utdanning: 

  • Norge har et bærekraftig velferdssystem tilpasset en endret befolkningssammensetning.
  • Det er aktivt medborgerskap, bred og inkluderende offentlighet og høy tillit til sentrale samfunnsinstitusjoner i Norge.
  • Det norske samfunnet er mangfoldig, likestilt og med begrenset ulikhet og utenforskap.
  • Arbeidsmarkedet er velfungerende og arbeidslivet omstillingsdyktig og inkluderende. 

I 2022 ble porteføljens innsats på områdene oppfylt gjennom følgende budsjettformål:

  • Kultur- og mediesektoren (KULMEDIA) 
  • Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL)
  • Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) 

Porteføljen består av alle Forskningsrådsfinansierte prosjekter og EU-prosjekter med norsk deltakelse som helt eller delvis omhandler arbeid, velferd, kultur og medier og kommunikasjon. Det vil si at også prosjekter som er finansiert av andre porteføljer i Forskningsrådet, og EU, anses som en del av porteføljen, så sant disse prosjektene bidrar til Velferd, kultur og samfunn sine ansvarsområder.

Analysen baserer seg på tilgjengelige data for perioden 2020-2022. Analysens statistikkgrunnlag inkluderer ikke Forskningsrådets basisbevilgninger til forskningsinstituttene. I 2022 utgjorde dette 105 mill. kr på porteføljens ansvarsområder. Analysen vil primært omtale den prosjektporteføljen som Forskningsrådet finansierer. EU-innsatsen på porteføljens områder vil omtales i egne avsnitt. Årets analyse vil referere til en sektoranalyse utført for Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) i 2022. Analysens utvalg var pågående prosjekter i perioden 2020-2022 på følgende områder: arbeidsmiljø og arbeidshelse, arbeidsmarked og arbeidsliv, pensjon, integrering og arbeids- og velferdstjenestene.  

Figuren under viser de forskjellige typene investeringer som inngår i Forskningsrådets totale portefølje for Velferd, kultur og samfunn, samt departementene som bevilger til porteføljens budsjettformål.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 18.03 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.