Porteføljeplan for Naturvitenskap og teknologi

Investeringsmål

Tiltakene i denne porteføljeplanen skal bidra til å realisere hovedmålene i Strategi for Norges forskningsråd 2020-2024[5], spesielt målene Grensesprengende forskning og radikal innovasjon og Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem hvor prioriteringer i porteføljen også støtter opp om målene Bærekraftig utvikling og Fornyelse i næringsliv og offentlig sektor. Tiltakene skal også bidra til de strategiske områdene Hav, Grønt skifte, Helse og velferd, Teknologi og digitalisering og Samhørighet og globalisering. Forskningsrådet følger gjennom sin strategi opp regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning[6].

Investeringsmålene er forankret i Forskningsrådets strategi og består av samfunnsmål og brukermål[7]. De tiltak som settes i gang av Forskningsrådet, skal resultere i forventede virkninger og samfunnseffekter i henhold til investeringslogikken (se figur 1). En kortfattet sammenstilling av investeringslogikken som ligger til grunn for porteføljeplanen er vist i vedlegg 1.

Figur 1. Illustrasjon av investeringslogikken som ligger til grunn for porteføljeplanen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 12.21 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.