Porteføljeplan for Naturvitenskap og teknologi

Innledning

Forskningsrådet har lagt om bevilgningsvirksomheten fra programdrift til porteføljestyring. Dette innebærer at prosjektene finansiert av Forskningsrådet nå er strukturert i 16 porteføljer med egne porteføljestyrer. Disse styrene har også ansvar for fremtidige bevilgninger til prosjekter innen sine ansvarsområder. Forskningsrådets bevilgninger i forskning og høyere utdanning gir store samfunnseffekter i form av kunnskapsberedskap, kompetanseutvikling, og en høyt utdannet og produktiv arbeidsstyrke. Denne forskningen er avgjørende for utvikling av samfunnet og omstilling av næringslivet. Det er derfor naturlig å se på Forskningsrådets bevilgninger som investeringer i forskning. Forskningsrådets investeringer skal støtte opp under forskningsinstitusjonenes og næringslivets aktiviteter innen forskning og innovasjon.

Porteføljeplanene tar utgangspunkt i Forskningsrådets strategi[1] og beskriver hvordan den skal iverksettes gjennom de forskjellige porteføljestyrene. Planene er videre basert på en analyse av relevant innsats innenfor de områdene porteføljen omfatter. Dette inkluderer innsats i regi av Forskningsrådet sammen med øvrig innsats nasjonalt og i EU.

Tre av porteføljene er faglig orientert: Humaniora og samfunnsvitenskap, Livsvitenskap og Naturvitenskap og teknologi. Til sammen omfatter de Forskningsrådets totale innsats innen alle fagområder.

Forskningsinstitusjonene og forskere i hele karriereløpet er viktige målgrupper for planene.

Forskningsrådet har i tillegg 13 andre porteføljer som dekker de tematiske områdene i Forskningsrådets strategi. Det utarbeides egne porteføljeplaner for investeringer innen disse områdene.

Porteføljeplanen for naturvitenskap og teknologi har spesielt fokus på forskning av høy vitenskapelig kvalitet og å bygge fagmiljøer på høyt internasjonalt nivå. Planen beskriver både Forskningsrådets investeringer og bevilgninger til norske miljøer fra EU.

Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi har ansvar for å investere i de beste prosjektene for å fremme forskning av høy vitenskapelig kvalitet og bygge fagmiljøer i internasjonal toppklasse. Porteføljestyret har også ansvar for å analysere og gi råd om fagområdene til Styret og til Forskningsrådets øvrige porteføljer som er avhengig av et solid forskningsfundament innen naturvitenskap og teknologi. Porteføljestyret skal gi statusoppdateringer, råd om faglig fornyelse og hvordan naturvitenskapelig og teknologisk forskning kan bidra til å nå faglige, samfunnsmessige og næringsmessige mål i Forskningsrådets strategi.

Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi forvalter bare en liten andel av midlene som bidrar til fagporteføljen for naturvitenskap og teknologi. Målene i denne planen vil ikke kunne nås med disse midlene alene. Det er derfor behov for samarbeid på tvers av porteføljer gjennom gjensidig dialog og rådgiving. Porteføljene som i størst grad bidrar til brukermålene i porteføljen innen naturvitenskap og teknologi, er Industri og tjenestenæringer, Energi, transport og lavutslipp og Muliggjørende teknologier, samt senterordningene og forskningsinfrastrukturordningen som forvaltes av Forskningsrådets Styre.

1

Idekraft verden trenger (Strategi for Norges forskningsråd 2020-2024)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 06.25 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.