Porteføljeplan for Naturvitenskap og teknologi

Tiltak

Porteføljen for naturvitenskap og teknologi har et særskilt pådriveransvar for mål og prioriteringer i strategien som omhandler grunnleggende og grensesprengende forskning og et velfungerende forskningssystem. Dette er brede og sentrale mål som må sees i sammenheng med øvrige porteføljestyrers innsats samt norske aktørers deltagelse i Horisont Europa.

Figur 2. De relative bidrag til porteføljen for naturvitenskap og teknologi i 2021 (unntatt basisbevilgninger).

Figur 2 viser en skjematisk fremstilling av hvilke porteføljer som bidrar til måloppnåelsen i denne porteføljeplanen. (Merk at dette er bevilgninger til forskningsprosjekter. Grunnbevilgninger til forskningsinstitutter er ikke tatt med.) Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi forvalter kun en liten andel (ca. 5 %) av Forskningsrådets bevilgninger til naturvitenskap og teknologi. Alle brukermålene i denne planen vil ikke kunne følges opp bare med disse midlene. Det er derfor behov for samarbeid på tvers av porteføljer gjennom dialog og rådgiving.

I teksten under er det beskrevet tiltak som er relevant for denne porteføljeplanen, knyttet til hvert brukermål gitt i kap. 3.2. For hvert tiltak er det beskrevet hva Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi vil utføre, og hva som avhenger av innsats fra andre styrer.

Brukermål 1: Forskningsmiljøene utfører forskning som bidrar til å flytte forskningsfronten

Tiltak 1.1: Investere i grunnleggende og grensesprengende forskning av høy vitenskapelig kvalitet

 • Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Investere i de kvalitativt beste prosjektene

Tiltak 1.2: Sammen med institusjonene utforme virkemidler som fremmer oppbygging av robuste fagmiljøer

 • Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Investere i prosjekter som bidrar til å bygge sterke forskergrupper

Tiltak 1.3: Videreutvikle systemet for kvalitetssikring i søknadsbehandlingen

 • Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Ta initiativ til kvalitetssikring av søknadsbehandlingen knyttet til FRIPRO og romforskning
 • Forskningsrådets styre: Evaluere søknadsbehandlingen av forskerprosjekter

Tiltak 1.4: Utvikle vurderingskriterier egnet for grensesprengende forskning

 • Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Ta initiativ til utvikling av vurderingskriterier egnet for "high risk, high reward" prosjekter

Tiltak 1.5: Overvåke fordeling av investeringer mellom fagområder, fag og grunnleggende og anvendt forskning

 • Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Overvåke fordeling av investeringer mellom fagområder, fag og grunnleggende og anvendt forskning i fagporteføljen

Tiltak 1.6: Utvikle strategiske satsinger som flytter forskningsfronten

 • Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Sammen med andre porteføljestyrer utvikle nye strategiske satsinger som flytter forskningsfronten
 • Forskningsrådets styre: Iverksette nye strategiske satsinger som flytter forskningsfronten

Tiltak 1.7: Stimulere til økt returandel fra ERC og MSCA

 • Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi:
  • Bidra til å videreutvikle FRIPRO som treningsarea for ERC
  • Bidra til å bedre utnytte mulighetene innen MSCA

Brukermål 2: Forskerutdanningen holder høy internasjonal kvalitet og fremragende forskerne har attraktive karriereveier

Tiltak 2.1: Investere i fremragende forskere på alle karrieretrinn

 • Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Investere i sterke forskningsmiljøer som gir fremragende forskere utviklingsmuligheter på alle karrieretrinn

Tiltak 2.2: Videreutvikle satsinger innrettet mot talentfulle forskere i starten av karrieren

 • Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Bidra til å videreutvikle satsinger innrettet mot talentfulle forskere i starten av karrieren

Tiltak 2.3: Videreutvikle satsinger på fremragende etablerte forskere

 • Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Bidra til å videreutvikle satsinger innrettet mot fremragende etablerte forskere

Tiltak 2.4: Styrke forskerutdanningen og bidra til økt nasjonalt samarbeid om forskerutdanning

 • Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Sørge for at forskerutdanning inngår i porteføljestyrets tildelinger
 • Forskningsrådets styre: Videreutvikle ordningen med nasjonale forskerskoler

Tiltak 2.5: Sikre kjønnsbalanse og mangfold blant prosjektledere og stipendiater

 • Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Sikre kjønnsbalanse og mangfold blant prosjektledere og stipendiater i porteføljestyrets tildelinger
 • Forskningsrådets styre: Utvikle policy for mangfold (utover kjønn) blant prosjektledere og stipendiater

Brukermål 3: Forskningsmiljøene har relevante, oppdaterte og bredt tilgjengelige forskningsinfrastrukturer

Tiltak 3.1: Videreutvikle Norsk veikart for forskningsinfrastruktur [38]

 • Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Bidra til god kvalitet i Norsk veikart for forskningsinfrastruktur
 • Forskningsrådets styre: Benytte Norsk veikart for forskningsinfrastruktur som underlag for investeringer i framtidige forskningsinfrastrukturer

Brukermål 4: Forskningsmiljøene følger beste praksis innen åpen forskning

Tiltak 4.1: Følge opp Forskningsrådets policy for åpen forskning

 • Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Følge opp Forskningsrådets policy for åpen forskning i porteføljestyrets tildelinger

Brukermål 5: Forskere innen naturvitenskap og teknologi bidrar aktivt til bærekraft og grønne omstillinger på viktige samfunnsområder

Tiltak 5.1: Tilrettelegge for at forskere innen naturvitenskap og teknologi deltar i relevante strategiske satsninger knyttet til bærekraftig omstilling på viktige samfunnsområder i tett samarbeid/dialog med næringsliv og offentlig forvaltning

 • Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Overvåke bidraget fra porteføljen innen naturvitenskap og teknologi i relevante strategiske satsninger knyttet til bærekraftig omstilling på viktige samfunnsområder
 • Tematiske porteføljestyrer: Utlysninger rettet mot bærekraftig omstilling innen tematiske satsinger

Brukermål 6: Det er stor grad av kunnskaps- og kompetanseoverføring mellom grunnforskningsmiljøer og anvendte forskningsmiljøer i målrettede satsninger

Tiltak 6.1: Samarbeid om utlysninger med tematiske porteføljestyrer

 • Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Samarbeide om utlysninger med tematiske porteføljestyrer
 • Tematiske porteføljestyrer: Utlyse kompetanse- og samarbeidsprosjekter innenfor tematiske satsinger

Brukermål 7: Utfordringer og behov i forskning, samfunn og næringsliv er utgangspunkt for tverrfaglig samarbeid og konvergens mellom forskningsmiljøer innen naturvitenskap og teknologi, livsvitenskap og humaniora og samfunnsvitenskap

Tiltak 7.1: Utvikle fagmiljøer sentrale for tematiske satsinger

 • Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Bidra til utvikling av fagmiljøer sentrale for tematiske satsinger
 • Andre porteføljestyrer: Utlysninger rettet mot utvikling av fagmiljøer innen tematiske satsinger

Tiltak 7.2: Utvikle store, tverrfaglige forskerprosjekter og strategiske satsninger

 • Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Bidra til utvikling av store, tverrfaglige forskerprosjekter og strategiske satsninger
 • Andre porteføljestyrer: Utlysninger innen strategiske satsingsområde
38 Norsk veikart for forskningsinfrastruktur
39 Current Research Information System in Norway

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2024, kl. 01:10 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.