Porteføljeplan for Naturvitenskap og teknologi

Fremtidsblikk

Forskningsrådet har en visjon om at norsk naturvitenskapelig og teknologisk forskning i 2040 er i internasjonal forskningsfront med høy innvilgelse i EU og ERC, og synlighet på andre internasjonale arenaer. Prioritering av grunnleggende og langsiktig forskning har ført til at Norge har en bred kunnskapsbase innen naturvitenskap og teknologi som bidrar til et lønnsomt og omstillingsdyktig næringsliv som har lykkes med å ta posisjon i de fremvoksende markedene for klimavennlig energi, helse, digitalisering og tjenesteproduksjon, og som har bidratt til en grønn økonomi gjennom bærekraftig utnyttelse av naturressurser både på land og til havs.

Forskningen har gitt viktige bidrag til fag- og teknologiutvikling, til oppnåelse av FNs bærekraftsmål og har ført til utvikling av klima- og miljøvennlige løsninger og tjenester til nytte for hele samfunnet. Forskningsmiljøer på tvers av fag og disipliner samarbeider med næringsliv og offentlig sektor om utvikling og produksjon av relevante produkter, tjenester og samfunnsansvarlige løsninger som gir kunnskap og verdiskaping. Forskere har høy mobilitet og forutsigbare karrieremuligheter i akademia, offentlig og privat sektor. Forskningen er av høy kvalitet, samfunnsorientert og basert på prinsippene for åpen forskning. Resultater fra forskningen har bidratt til økt bevissthet og engasjement om forskningens betydning i befolkningen. 

Denne porteføljeplanen beskriver Forskningsrådets bidrag for å kunne nå dette fremtidsbildet. Planen beskriver tiltak, som inkluderer rådgivning og utlysning av midler, som skal iverksettes gjennom porteføljestyrets egne investeringer, og tiltak som forventes iverksatt gjennom investeringer gjort av andre styrer.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 08.19 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.