Porteføljeplan for Naturvitenskap og teknologi

Finansiering

Porteføljen av prosjekter finansiert av Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi består av prosjekter innenfor naturvitenskap og teknologi finansiert gjennom satsingen på FRIPRO (FRINATEK) og satsingen på romforskning (ROMFORSK) samt institusjonsforankrete strategiske prosjekter innenfor naturvitenskap og teknologi (ISPNATEK). I 2020 ble det bevilget 288,5 mill. kroner til prosjekter gjennom FRINATEK, ROMFORSK og ISPNATEK. Dette utgjorde 5,3 prosent av den totale porteføljen innen naturvitenskap og teknologi i Norges forskningsråd.

Porteføljestyret har i tillegg ansvar for Vitensentersatsingen (VITEN).

Porteføljestyrets egne investeringer (FRINATEK, ROMFORSK, ISPNATEK og VITEN) er i hovedsak finansiert fra Kunnskapsdepartementets budsjettpost for langsiktig, grunnleggende forskning (post 52 og 53) med noe midler fra Olje og energidepartementet til FRINATEK og Klima- og miljødepartementet til ROMFORSK.

Figuren under viser hvilke departementer som bevilger midler til prosjektene finansiert av porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi.

Figur 3. Finansierende departement for porteføljestyrets egne investeringer i 2020 (OED: Olje og energidepartementet, KLD: Klima og miljødepartementet, KD: Kunnskapsdepartementet).

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2024, kl. 00:10 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.