Porteføljeplan for Helse

Tiltak

Porteføljestyret for helse forvalter om lag en fjerdedel av Forskingsrådets totale midler til helseporteføljen. Dette utgjør den målrettede innsatsen. Andre porteføljer som i stor grad bidrar til brukermålene i helseporteføljen er livsvitenskap, muliggjørende teknologier og industri og tjenestenæringer, global utvikling og internasjonale relasjoner. Bidragene fra porteføljen for velferd kultur og samfunn og demokrati, styring og fornyelse er mindre, men vesentlige for porteføljens måloppnåelse. De største andre bidragene kommer fra Forskningsrådets styre som forvalter senterordninger og infrastruktursatsingen og er en viktig del av grunnlaget for all måloppnåelse. Norske deltakelse i Horisont Europa er stor og økende og kan i prinsippet understøtte alle brukermålene i porteføljen. SkatteFUNN er en rettighetsbasert ordning for å stimulere til forskning og utvikling for bedrifter og er et viktig bidrag til porteføljen.

Forskningsrådets helseportefølje omfatter alle aktive prosjekter (inkl. SkatteFUNN og norsk del av EU-prosjekter) som helt eller delvis faller inn under helse slik det er tematisk definert (se Tema).

Figur 3 viser bidragene fra de forskjellige porteføljestyrene og EU som inngår i helseporteføljen. Figuren viser at porteføljestyret for helses egne investeringen står for om lag 18 prosent av helseporteføljen.

Figur 3. De relative bidrag til helseporteføljen for året 2021.

Forskningsrådets helseportefølje utgjør 15 prosent av de samlede nasjonale offentlige utgiftene (FoU) på helseområdet. Dialog og samarbeid med alle aktørene i helse-, omsorgs- og velferdssektoren er en forutsetning for å realisere gode og relevante forsknings- og innovasjonsprosjekter innenfor og på tvers av fag, sektorer og finansieringskilder. Nye samarbeidsformer, arbeidsdeling og økt samhandling mellom Forskningsrådet, universiteter og høyskoler, helseforetak, statlig og kommunal sektor, instituttsektoren, frivillige, stiftelser og helsenæringen, er sentralt for å få til felles løft på viktige målområder. Porteføljestyret for helse ønsker derfor å utvikle helseporteføljen i samspill med de som forsker og innoverer, og de som bruker og utnytter helseforskningens resultater.

En sentral dialogpartner er HelseOmsorg21-rådet (2020-2024)[20] med medlemmer fra universitets- og høyskolesektoren, spesialisthelsetjenesten, kommunal sektor, næringslivet og frivillig sektor/brukerorganisasjoner. Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF)[21] vil være en viktig partner i kunnskapsløftet for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Dialog med Nasjonal samarbeidsgruppe for forskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) og ideelle/private organisasjoner som finansierer forskning, er ønskelig. Legemiddelindustriforeningen (LMI) og innovasjonsklynger som Norway Health Tech, NNN (Nansen Neuroscience Network), OCC (Oslo Cancer Cluster), Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) med flere, har viktige møte- og kontaktflater for helseforskning og -innovasjon.

Brukermålene i denne planen følges opp av Forskningsrådet, dels gjennom porteføljestyrets egne investeringer, og dels i samarbeid med andre porteføljer og internasjonale midler. Det er derfor nødvendig med samarbeid på tvers av porteføljestyrer, gjennom gjensidig informasjon og rådgiving og felles utlysninger av forsknings- og innovasjonsmidler, for å kunne ivareta et helhetlig ansvar for helseporteføljen. Under redegjøres det først for de tiltak som vil nå alle brukermålene i porteføljeplanen, deretter redegjøres det for tiltak som vil nå spesifikke mål.

Tiltak fra porteføljestyret for helse:

 • Dialog og samarbeid med porteføljestyrer som støtter måloppnåelsen for helseporteføljen og med porteføljestyrer som har tilgrensende tematikk (bl.a. Landbasert, mat, miljø og bioressurser, muliggjørende teknologier, klima og polar, utdanning og kompetanse, samisk).
 • Stimulere til økt norsk deltagelse i Horisont Europa gjennom aktiviteter og utlysninger som kan skape en god plattform for at norske aktører lykkes i samarbeidet.
 • Investere i internasjonale utlysninger, inkludert nordiske og europeiske partnerskap relevant for porteføljens måloppnåelse.
 • Bidra med rådgiving/dialog- kunnskapsoppsummeringer og liknende tiltak for å bedre kunnskapsgrunnlaget for forskningsbehov eller identifisere kunnskapshull.
 • Analysere og monitorere utviklingen i Forskningsrådets helseportefølje i lys av brukermålene som grunnlag for investeringsplaner.
 • Bruke HO21-monitor (statistikk om forsknings- og innovasjonsaktiviteter innenfor helse og omsorg i Norge) som kunnskapsgrunnlag for investeringer.
 • Bidra til god arbeidsdeling og samhandling mellom Forskningsrådet og de forskningsutførende sektorene og samspill med aktører i helse-, omsorgs- og velferdssektoren for å utvikle helseporteføljen i ønsket retning.

Forventede tiltak fra andre porteføljestyrer og EU:

 • Investere i prosjekter som understøtter og bidrar til måloppnåelse i helseporteføljen.
 • Investere i utlysninger i komplementerende europeiske partnerskap.
 • Stimulere til økt deltakelse i Horisont Europa.
 • Norsk deltakelse i helserelevante EU-prosjekter.
 • Godkjenning av helserelevante SkatteFUNN-prosjekter.

Brukermål:

1. Offentlige og private aktører leverer kunnskapsbaserte folkehelsetiltak på tvers av sektorer

Tiltak fra porteføljestyret:

 • Investere i samarbeidsprosjekter rettet mot utvikling, evaluering og implementering av tiltak på tvers av fag og sektorer og mellom offentlig og private aktører for et bærekraftig og kunnskapsbasert folkehelsearbeid og som grunnlag for politikkutforming.
 • Tiltak for bred brukerinvolvering og brukermedvirkning fra sluttbrukere for økt kvalitet og nytteverdi av forskningsbasert kunnskap og innovasjon.
 • Samarbeid med andre porteføljestyrer om brede tematiske utlysninger som fremmer tverrfaglig- og tverrsektorielt samarbeid innenfor porteføljens temaområder.

Forventede tiltak fra andre porteføljestyrer:

 • Investere i FoUoI rettet mot det brede folkehelsearbeidet på tvers av sektorer.

Brukermål:

2. Helse-, omsorgs- velferdstjenestene leverer treffsikker forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering gjennom hele livsløpet

Tiltak fra porteføljestyret:

 • Investere i sentre for fremragende klinisk forskning (FKB).
 • Investere i forsknings- og innovasjonsprosjekter rettet mot treffsikker forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering/habilitering i spesialist- og/eller primærhelsetjenesten.
 • Investere i tverrfaglige samarbeidsprosjekter der brukere i spesialist- og primærhelsetjenesten deltar aktivt i prosjektgjennomføring og implementering.
 • Tiltak for bred brukerinvolvering og brukermedvirkning fra sluttbrukere for økt kvalitet og nytteverdi av forskningsbasert kunnskap og innovasjon.

Forventede tiltak fra andre porteføljestyrer og Forskningsrådets styre:

 • Investerer i FoUoI som understøtter og bidrar til forebygging av sykdom og utvikling av klinisk praksis.

Brukermål:

3. Helse-, omsorgs- og velferdstjenestene leverer trygge, likeverdige, tilpassede og koordinerte, tjenester av høy kvalitet

Tiltak fra porteføljestyret:

 • Investere i forsknings- og innovasjonsprosjekter rettet mot helse-, omsorgs- og velferdstjenestene, både statlig og kommunalt nivå, og med andre sektorer.
 • Investerer i tverrfaglige samarbeidsprosjekter der brukere i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene, både statlig og kommunalt nivå, deltar aktivt i prosjektgjennomføring og implementering.
 • Investere i innovasjonsprosjekter i offentlig sektor og støtte til offentlige anskaffelser.
 • Investere i offentlig sektor-ph.d., forskerskoler og andre miljøbyggende virkemidler for økt kompetansebygging og forskningsinnsats i offentlige virksomheter.
 • Tiltak for bred brukerinvolvering og brukermedvirkning fra sluttbrukere for økt kvalitet og nytteverdi av forskningsbasert kunnskap og innovasjon.
 • Samarbeid med andre porteføljestyrer om brede tematiske utlysninger som fremmer tverrfaglig- og tverrsektorielt samarbeid innenfor porteføljens temaområder.

Forventede tiltak fra andre porteføljestyrer:

 • Investerer i FoUoI som bidrar til omstilling og bærekraftig utvikling av helse-, omsorgs- og velferdstjenestene.

Brukermål:

4. Kommunene leverer kunnskapsbaserte og bærekraftige helse-, omsorgs- og velferdstjenester tilpasset befolkningssammensetningen

Tiltak fra porteføljestyret for helse:

 • Investere i kunnskapsutvikling i, for og med kommunene.
 • Investere i samarbeids- og innovasjonsprosjekter der kommunene samarbeider med forsknings- og innovasjonsmiljøer og andre aktører i samfunnet.
 • Investere i offentlig-privat samarbeid gjennom behovsdrevet innovasjon og støtte til innovative anskaffelser.
 • Investere i forprosjekter og nettverkstiltak for å mobilisere og kvalifisere kommunene til ledelse og deltakelse i samarbeids- og innovasjonsprosjekter.
 • Investere i offentlig sektor-ph.d. for økt kompetansebygging og forskningsinnsats i offentlige virksomheter.
 • Tiltak for å bedre kunnskapsgrunnlaget for forskningsbehov i kommunene i dialog med den nye KSF-strukturen.

Forventede tiltak fra andre porteføljestyrer:

 • Investere i samarbeidsprosjekter med kommunal sektor som samarbeidspartner.
 • Investere i innovasjonsprosjekter med kommunal sektor.

Brukermål

5. Internasjonalt konkurransedyktige bedrifter skaper produkter og tjenester for en bærekraftig helse-, omsorgs- og velferdstjeneste

Tiltak fra porteføljestyret:

 • Investere i innovasjonsprosjekter med offentlig-privat samarbeid (Pilot Helse) rettet mot bærekraft og omstilling i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene og verdiskaping i helsenæringen.
 • Investere i tverrfaglige samarbeidsprosjekter med bedrifter som samarbeidspartnere.
 • Gjennom rådgiving og dialog med aktørene, bidra til å styrke økosystemet rundt helsenæringen, spesielt når det gjelder kultur for samarbeid, behovsidentifisering og kompetanseheving.

Forventede tiltak fra andre porteføljestyrer og Forskningsrådets styre:

 • Investere i innovasjons-, anskaffelses-, kommersialiseringsprosjekter, nærings-ph.d og sentre rettet mot helsenæringen.

Brukermål:

6. Forskningsmiljøer, offentlige virksomheter og bedrifter utnytter helsedata til forskning og innovasjon

Tiltak fra porteføljestyret:

 • Stille krav til gjenbruk og deling av helsedata etter FAIR-prinsippene.
 • Stille krav om at relevante forskningsinfrastrukturer tas i bruk.
 • Spille inn behov for oppdatert og ny infrastruktur innenfor områder som er relevant for porteføljens måloppnåelse.

Forventede tiltak fra andre porteføljestyrer og Forskningsrådets styre:

 • Investere i FoUoI som utnytter helsedata.

Brukermål:

7. Transdisiplinære forsknings- og innovasjonsmiljøer anvender muliggjørende teknologier på en nyskapende og samfunnsansvarlig måte

Tiltak fra porteføljestyret:

 • Investere i transdisiplinær forskning og innovasjon som bruker teknologi for å møte omstillingsbehov i helse-, omsorgs- og velferdssektoren.
 • Stille krav om samfunnsansvarlig forskning og innovasjon (RRI).

Forventede tiltak fra andre porteføljestyrer:

 • Investere i FoUoI rettet mot bærekraft og omstilling i helse-, omsorgs- og velferdssektoren gjennom utvikling og bruk av teknologi.

Brukermål

8. Forskningsmiljøene leverer ny kunnskap i hele verdikjeden som flytter internasjonal forskningsfront på områder som har stor betydning for menneskets helse og velferd

Tiltak fra porteføljestyret:

 • Investere i de kvalitativt beste prosjektene innenfor porteføljens temaområder og fremme tverrfaglighet av høy kvalitet.
 • Bidra til å bygge fagkompetanse og kapasitet innenfor porteføljens temaområder.
 • Investere i prosjekter med internasjonalt samarbeid.

Forventede tiltak fra andre porteføljestyrer og Forskningsrådets styre:

 • Investere i grensesprengende forskning og radikal innovasjon, sentre for fremragende forskning og infrastruktur som understøtter porteføljens måloppnåelse.

Brukermål:

9. Forskningsmiljøer, sivilsamfunn, offentlige virksomheter og bedrifter samarbeider om store samfunnsutfordringer knyttet til helse og velferd

Tiltak fra porteføljestyret

 • Utlysning av koordinerings- og støtteaktiviteter for å bidra til systemendring gjennom nye samarbeidskonstellasjoner og samskaping mellom forsknings- og innovasjonsmiljøer, offentlig, privat sektor og sivilsamfunn.

Forventede tiltak fra andre porteføljestyrer:

 • Tiltak for å bidra til systemendring i forsknings- og innovasjonssystemet med hensyn på å løse bærekraftsutfordringer.
 • Tiltak for bred brukerinvolvering og brukermedvirkning fra sluttbrukere for økt kvalitet og nytteverdi av forskningsbasert kunnskap og innovasjon.

[20]HelseOmsorg21-rådet

[21]Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF), Sluttrapport 2019 til HelseOmsorg21-rådet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2024, kl. 08:07 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.