Porteføljeplan for Helse

Investeringsmål

Tiltakene i denne porteføljeplanen er forankret i og skal bidra til å realisere hovedmålene i Strategi for Norge Forskningsrådet (2020-2021)[3], særlig de tre overordnede målene Bærekraftig utvikling, Grensesprengende forskning og radikal innovasjon og Omstilling i næringsliv og offentlig sektor.
Porteføljen vil i hovedsak bidra til det strategisk område Helse og velferd, men også til Teknologi og digitalisering, Samhørighet og globalisering og Grønt skifte.

Forskningsrådet skal også følge opp den nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategien for helse og omsorg, HelseOmsorg21[4], Helsenæringsmeldingen[5] samt en rekke gjeldende og framtidige helsepolitiske meldinger og nasjonale strategier under Helse- og omsorgsdepartementets sektoransvar, samt Barne- og familiedepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet er relevant for Forskningsrådets innsats innenfor helse og velferd.

Investeringsmålene er forankret i Forskningsrådets strategi og består av samfunnsmål og brukermål. De tiltak som settes i gang av Forskningsrådet skal resultere i noen forventede virkninger og samfunnseffekter i henhold til en investeringslogikk (figur 2). Se vedlegg kap. 9 for en detaljert fremstilling av denne porteføljens investeringslogikk.

Figur 1. Skjematisk illustrasjon av investeringslogikken som ligger til grunn for porteføljeplanen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2023, 19:48 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.