Porteføljeplan for Helse

Fremtidsblikk

I 2030 har Forskningsrådets investeringer bidratt til at forskningsaktiviteten innenfor helse og velferd har økt, forskningsresultater har bedret tjenestene og innovasjoner er tatt i bruk. Innovasjonskultur og kapasitet er forbedret i offentlig sektor. Godt offentlig-privat samarbeid bidrar til lokal, regional og nasjonal verdiskaping og sømløs samhandling på tvers av sektorer.

Behovsdreven forskning i kommunene løser helse- og velferdsoppgavene basert på kunnskap og systematikk. Tjenestene styrer sin aktivitet basert på gode indikatorer og aktiv bruk av beslutningsstøttesystemer. Gode systemer for høsting og deling av data mellom ulike tjenestenivåer, i interaksjon med innbyggere og brukere, bidrar til høy innovasjonskapasitet og læring i offentlige tjenester. Sikker og rask tilgang til helsedata og samordnede infrastrukturer bidrar til internasjonalt ledende forskning, innovasjon og næringsutvikling.

I 2030 er folkehelsearbeidet kunnskapsbasert. De nasjonale og kommunale folkehelsetiltakene bidrar til å fremme god helse både fysisk og psykisk, hindrer utenforskap og legger til rette for gode lokalsamfunn tilpasset befolkningssammensetningen.

Helse-, omsorgs- og velferdssektoren er miljømessig og økonomisk bærekraftig. Vi ivaretar helse- og velferd og minimerer negative effekter på miljøet. Sektoren er forberedt på kriser og har fokus på beredskap. Det jobbes helhetlig for å håndtere kommende regionale og globale utfordringer som fremtidige epidemier/pandemier, økende antimikrobiell resistens og helsefarlige klimaendringer.

I 2030 er helse-, og omsorgs- og velferdssektoren en inkluderende og trygg arbeidsplass, med gode systemer for kompetanseheving og kvalitetssikring. Innbyggere og pårørende, opplever helse- omsorgs- og velferdstjenestene som trygge. De vet at de får den beste tilgjengelige og tilpassede diagnostikk, behandling og rehabilitering. Den enkelte innbygger har god helsekompetanse og føler eierskap til egen helse. Innbyggere har også tilgang til egen helseinformasjon og bestemmer hvem den skal deles med.

Norsk helsenæring består i 2030 av store og små bedrifter som bidrar betydelig til verdiskaping, eksportinntekter og arbeidsplasser. Næringen er en aktiv FoU-aktør og bidrar til høy innovasjonskapasitet i helse- og velferdssektoren i samspill med offentlige aktører. Helsenæringen opplever et samhandlende virkemiddelapparat, og aktørene er attraktive deltagere i FoUoI-aktiviteter nasjonalt og internasjonalt.

Deltakelse i EUs rammeprogram og det europeiske forskningsområdet (ERA) gjør at helse- og velferdssektoren har tilgang på fremragende kunnskap og nettverk. Forskerne bidrar til å løse felleseuropeiske og globale helseutfordringer. Forskningsrådet spiller i 2030 en strategisk viktig rolle og bidrar til god arbeidsdeling og synergier i utnyttelse av forskningsressursene.

Denne porteføljeplanen beskriver Forskningsrådets bidrag for å kunne nå dette fremtidsbildet. Planen beskriver tiltak, som inkluderer utlysning av midler, som skal iverksettes gjennom porteføljestyrets egne investeringer og tiltak som forventes iverksatt gjennom investeringer gjort av andre styrer.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 09.26 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.