Porteføljeplan for Helse

Finansiering

Porteføljestyret for helse forvalter tre store budsjettformål som skal bidra til forskning og innovasjon innenfor forebygging og folkehelse (BEDREHELSE), behandling, diagnostikk og rehabilitering (BEHANDLING) og helse-, omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL). I tillegg forvalter porteføljestyret midler til senterordningen Forskningssentre for klinisk behandling (FKB), satsingen på kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv (KVINNEHELSE) og helseinnovasjon (HELSEINNOVASJON) og til deltakelse i EU-partnerskap. Disse målrettede aktivitetene finansieres primært av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), men det er også bidrag fra Kunnskapsdepartementet (KD), Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID), Barne- og familiedepartementet (BFD), Klima- og miljødepartementet (KLD), Kultur og likestillingsdepartementet (KUD) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Porteføljeplanen ivaretar departementenes sektorielle og sektorovergripende styringssignaler. Andre budsjettformål som bidrar betydelig til helseporteføljen og forvaltes av andre porteføljestyrer er:

 • FRIPRO – banebrytende forskning
  støtter de beste prosjektene, uavhengig av fag og tema, fremmer vitenskapelig kvalitet i forskningsfronten og dristig og nyskapende forskning
 • INFRASTRUKTUR
  finansierer relevant og oppdatert infrastruktur for norske forskningsmiljøer og helsenæring
 • SFF – Sentre for fremragende forskning
  gir de beste miljøene mulighet til å organisere seg og nå langsiktige ambisiøse mål
 • BIA – Brukerstyrt innovasjonsarena
  åpen konkurransearena for næringslivet der forskningen tar utgangspunktet i bedriftenes egne strategier og behov
 • FORNY- Forskningsbasert nyskaping
  Skal stimulere til økt kommersialisering og nyskaping fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner
 • SFI – Sentre for forskningsdrevet innovasjon
  styrker innovasjon gjennom langsiktig forskning i tett samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer
 • BIOTEK2021 – Bioteknologi for verdiskaping
  støtter forskning og innovasjon som fremmer utvikling og anvendelse av bioteknologi, særlig innenfor helse, landbruk, marin og industri
 • IKTPLUSS – IKT og digital innovasjon
  støtter IKT-forskning og -innovasjon som gir løsninger som fremmer produktivitet og effektivitet
 • NANO2021- Nanoteknologi og avanserte materialer
  støtter forskning og innovasjon på nano- og mikroteknologi og avanserte materialer for anvendelser innenfor prioriterte samfunnsområder
 • GLOBVAC – Globale helse- og vaksinasjonsforskning
  støtter forskning som skal bidra til varige forbedringer og utjevne forskjellene i helse-tilstanden for mennesker i lavinntekts- og lavere mellominntektsland

Figur 4 viser finansieringskildene for de forskjellige budsjettformålene som porteføljestyret for helse har ansvaret for.

Figur 4. Finansiering av investeringer under porteføljestyrets ansvar i 2021 (ukjent=HOD)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2024, kl. 08:06 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.