Porteføljeplan for Helse

Porteføljens omfang

Denne porteføljeplanen omfatter Forskningsrådets totale innsats innenfor porteføljestyret for Helse sitt ansvarsområde. Dette kalles for helseporteføljen og omfatter alle forskningsråds- og EU-prosjekter slik de er beskrevet innenfor de fire porteføljedimensjonene:

Fag/teknologi

Den norske FoU-statistikken deler forskningen inn i seks overordnede fagområder, som igjen er brutt ned i fag og deretter disipliner. Helseporteføljen inkluderer hele fagområdet medisin og helsefag. Mange fag og disipliner under andre fagområder inngår også i helseprosjektene. Det gjelder særlig fagområdet teknologi, men også naturvitenskap og matematikk, samfunnsvitenskap og humaniora.

Tema

Helseporteføljen er bredt tematisk definert: Human helse og helsefremmende forhold, forebygging, diagnostikk, behandling av sykdommer og funksjonsbegrensninger, rehabilitering og organisering og effektivisering av tjenestene i helse-, omsorgs- og velferdssektoren.

Spesielt for helseporteføljen er at den kan beskrives med Health Research Classification System (HRCS). HRCS-systemet[1] kan brukes på all helserelevant forskning og klassifiserer forskningen på to måter, som helsekategori (tema) og som forskningsaktivitet (forskningsart). HelseOmsorg21-monitor[2] (HO21-monitor) viser statistikk om forsknings- og innovasjonsaktiviteter innenfor helse og omsorg i Norge. HRSC-tallene sammenholdes med blant annet statistikk om befolkningens sykdomsbyrde i HO21-monitor. Formålet er å samle relevant statistikk på ett sted og gi et godt kunnskapsgrunnlag for beslutninger på alle nivåer.

Anvendelsesområder

Resultater, kunnskap og innovasjon som porteføljen frambringer, har mange brukere i offentlig helseforvaltning på nasjonalt og regionalt nivå innenfor flere politikkområder, praksisfelt, arbeids- og næringsliv, og vil anvendes i hele helse-, omsorgs- og velferdssektoren.

Helse-, omsorgs- og velferdssektoren inkluderer folkehelsefeltet og tannhelsetjenesten, og omfatter alle private og offentlige leverandører av helse-, omsorgs- og velferdstjenester og helsenæringen. I denne planen omfatter velferdstjenestene både de statlige og de kommunale velferdstjenestene, det vil si arbeids- og sosialtjenestene, barnevernet og familievernet. De offentlige tjenestene, dvs. de kommunale og statlige helse-, omsorgs- og velferdstjenestene.

Forsknings- og innovasjonsmiljøene selv er også svært viktige brukere av forsknings- og innovasjonsresultater fra helseporteføljen.

Helsenæringen består av en rekke virksomheter som utvikler, produserer og tilbyr produkter og tjenester til bruk i privat og offentlig helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Helseindustrien omfatter bedrifter som driver FoU og produksjon av alle typer medisinske produkter, teknologier og løsninger, som legemidler, diagnostikk, e-helse og velferds produkter/tjenester og medisinsk utstyr.

Forskning, Utvikling og Innovasjon (FoUoI)-verdikjede

Helseporteføljen omfatter de tre forskningsartene grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid. Sistnevnte kan spesifiseres i verifisering og pilotering/demonstrasjon. Helseporteføljen omfatter også forskningsbasert innovasjon og tidligfase kommersialisering.

Spesielt for helseporteføljen er at den også kan beskrives med HRCS-systemet som kan brukes til å spesifisere forskningsaktivitet i åtte kategorier hvorav de to første er forskning av grunnleggende art og de seks neste er ulike former for anvendt forskning.

Figur 1. Helseporteføljes omfang. *Andre samfunnssektorer: f.eks. frivillig sektor, utdanningssektor, arbeidsliv, landbruk, miljø etc.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 04.56 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.