Porteføljeplan for Helse

Faglige og teknologiske prioriteringer

Helseporteføljen domineres av fagområdet medisin og helsefag, som spenner fra grunnleggende biomedisinske fag og livsvitenskap via en rekke kliniske disipliner til bredere helse- og velferdsfag. I økende omfang bidrar også andre fagområder til kunnskap om human helse. Det gjelder særlig naturvitenskapelige og teknologiske fag. De humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagene, inkludert psykologi bidrar også, men større tilfang av disse fagene er nødvendig for å utvide kunnskapsgrunnlaget på porteføljens temaområder. Porteføljeplanen legger opp til å nå Forskningsrådets mål om å øke innslag av humaniora i porteføljen.

I møte med de sammensatte helse- og velferdsutfordringene er tverrfaglig forskning som integrerer metoder, data, perspektiver, konsepter og teorier fra ulike fagområder avgjørende for nye perspektiver og tilnærminger.

Muliggjørende teknologier og transdisiplinær forskning

Digitalisering og muliggjørende teknologiene, står i en særstilling i utvikling av framtidens helse- omsorgs- og velferdstjenester. Informasjon- og kommunikasjonsteknologi (IKT), bioteknologi, nanoteknologi og medisinsk teknologi omtales ofte som muliggjørende teknologier. Transdisiplinær forskning og innovasjon er nødvendig for å tilpasse eller transformere teknologiene til nye løsninger. Videre er modeller for gevinstrealisering et viktig redskap når nye løsninger skal implementeres. Utnyttelse av dette potensialet stiller oss også overfor etiske utfordringer og dilemmaer, som krever ansvarlig forskning og innovasjon (RRI) og integrering av samfunnsfaglig, juridisk og humanistisk fag.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. juni 2024, kl. 15.23 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.