Porteføljeplan for Helse

Forventede samfunnseffekter

Samfunnseffekter indikerer hvilke langsiktige effekter resultatene og virkningene forventes å ha på samfunnet. Dette dreier seg om langsiktige effekter der en rekke andre faktorer også spiller inn, ikke minst markedsmessige og økonomiske forhold. Samfunnseffektene vil være på systemnivå som offentlig sektor, næringsliv, miljø og klima, befolkningen som helhet eller som befolknings¬grupper. Her kan vi ikke peke på konkrete virksomheter eller institusjoner i samfunnet, men mer på helheten. Ofte vil samfunnseffekten rette seg mot bærekraftsutfordringer i bred forstand eller mot andre makroforhold i samfunnet. Indikatorer som kan brukes til å vurdere om forskningen bidrar til samfunnsmålene, er av typen:

  • Høyere gjennomsnittlig levealder
  • Bedre livskvalitet
  • Kroppsmasseindeks (KMI)
  • Mindre ulikhet i helse og velferd
  • Lavere forekomst av multimorbiditet i høye aldersgrupper
  • Flere hjemmeboende eldre
  • Vekst i Norsk helsenæring (størrelse, innovasjoner, produksjon og eksport)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 22.31 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.