Porteføljeplanen for Energi, transport og lavutslipp

Tiltak

Under følger en oversikt over porteføljestyrets tiltak og hvilke andre til tiltak som er nødvendig å nå målene.

Brukermål

1. Energimyndighetene og energi- og nettselskapene sikrer leveranser av nok fornybar energi og at vi har et energisystem som er planlagt, driftet og bygget bærekraftig.

 2. Aktører innen bygg-, industri- og transportsektorene bruker effekt og energi effektivt og ivaretar bærekrafthensyn.

3. Bedrifter utvikler og tar i bruk ny teknologi og tjenester for transportsektoren som gir raskere innovasjonstakt og ønskede effekter på klima og miljø, sikkerhet, bevegelsesfrihet, samt mer effektiv drift og vedlikehold av infrastruktur.

4. Bedrifter leverer energieffektive produkter og tjenester i en klimanøytral verdikjede på områder og nisjer hvor Norge har naturgitte fortrinn eller verdensledende kompetanse, og kan hevde seg på et internasjonalt marked.

8. Offentlige virksomheter utvikler, etterspør og bruker ny teknologi og løsninger som ivaretar hensyn
til klima- og naturmangfold, framtidens energi- og transportbehov.

Egne tiltak

 • arrangere brede konkurransearenaer og finansiere prosjekter og sentre av høy kvalitet og relevans
 • finansiere prosjekter på særdeles samfunnskritiske områder hvor det er viktig at Norge bygger kompetanse og nye bærekraftige løsninger
 • finansiere grensesprengende og kreative prosjekter med radikalt nyskapende tematikk og høy risiko
 • finansiere grunnleggende forskning innen utvalgt tematikk
 • øremerke midler til kontroversiell tematikk og maktkritisk forskning
 • finansiere anvendt forskning, inkludert testing og pilotering
 • finansiere prosjekter hvor privat og offentlig sektor samarbeider om å utvikle løsninger og tjenester
 • stimulere til deltagelse fra offentlig sektor i prosjekter ledet av forskningsmiljøer og bedrifter og åpne for at offentlige foretak kan søke på lik linje med andre typer foretak
 • sikre en balansert prosjektportefølje med hensyn til fag og teknologi
 • ta initiativ til samarbeid på tvers av Forskningsrådets porteføljer og aktiviteter og på tvers av sektorer, inkludert fellesutlysninger
 • samarbeide med andre virkemiddelaktører
 • arrangere og delta på dialogarenaer med relevante aktører på aktuell tematikk
 • mobilisere eksisterende og nye aktører fra næringsliv og offentlig sektor til økt deltakelse og innovasjon

Tiltak i andre deler av Forskningsrådet og virkemiddelapparatet for øvrig

 • Utlysninger fra åpne arenaer og arenaer som er komplementære til de tematiske budsjettformålene, spesielt porteføljene for naturvitenskap og teknologi, humaniora og samfunnsvitenskap, samt industri og tjenestenæringer
 • Utlysninger fra andre tematiske budsjettformål, spesielt i porteføljene for hav, petroleum, klima og polar, landbasert mat, miljø og bioressurser og muliggjørende teknologier
 • Utlysninger av tematisk åpne senterordninger og vitenskapelig infrastruktur
 • Utlysninger fra Horisont Europa
 • Utlysninger i bilaterale samarbeid
 • Utlysninger fra andre aktører i virkemiddelapparatet
 • Rettighetsbasert prosjektfinansiering fra SkatteFunn

Brukermål

6. Norske forskningsmiljøer er en integrert del av internasjonal og europeisk forskningsfront og hevder seg i relevante områder med særlig interesse for Norge, og på områder der norske forskningsmiljøer har spesielle forutsetninger.
7. Forskningsmiljøene utdanner relevante og kompetente kandidater for næringsliv og offentlig sektor, for energi- og transportomstilling og økt konkurransekraft.

Egne tiltak

 • delta i partnerskap i Horisont Europa og andre internasjonale samarbeid som Mission Innovation, samt delta i aktuelle fellesutlysninger med andre land.
 • stimulere næringslivet, offentlige virksomheter og forskningsmiljøene til deltagelse i relevante internasjonale utlysninger
 • prioritere søknader med forskerutdanning i prosjekter ledet av forskningsorganisasjoner og legge vekt på utdanning i utlysning av sentre
 • bidra til åpen forskning i henhold til forskningsetiske normer

Brukermål

5. Sivilsamfunnet er aktivt med i energi- og transportomstillingen gjennom prosesser som er
rettferdige og inkluderende.
9. Forvaltning og myndigheter har tilgang til relevant kunnskap av høy kvalitet, håndterer risiko
og endringer og legger til rette for transport- og energiomstilling.

Egne tiltak

 • stille krav om at resultater og data fra prosjekter ledet av forskningsmiljøene tilgjengeliggjøres for beslutningstagere, forvaltningen og sivilsamfunnet
 • ta initiativ til at det utarbeides kunnskapsgrunnlag, evaluering og effektstudier
 • utlyse midler til arrangementer, nettverk og kommunikasjon
 • fremheve betydningen av kjønnsperspektiv i forskningen der det er relevant
 • aktivt bidra til kjønnsbalanse og mangfold gjennom krav i utlysninger, i egen søknadsbehandling og på arrangementer

Figur 2 viser bidragene fra de forskjellige porteføljestyrene og EU som inngår i portefølje for energi, transport og lavutslipp. Figuren viser at porteføljestyrets egne investeringer står for om lag 36 prosent av porteføljen. De største bidragene fra andre sine investeringer kommer fra den komplementære arenaen for næringslivsstyrt forskning, generelle bevilgninger til relevant forskningsinfrastruktur og grunnbevilgninger, samt bevilgninger som er målrettet mot porteføljene for klima-, miljø-, maritim-, material- og petroleumsforskning, men som samtidig treffer energi, transport og lavutslippsporteføljen tematisk.

Figur 2. Bidrag til porteføljen for energi, transport og lavutslipp for året 2021.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 22.37 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.