Porteføljeplanen for Energi, transport og lavutslipp

Brukermål

En nødvendig forutsetning for å realisere samfunnsmålene er et velfungerende forsknings- og innovasjonssystem. Forskningsrådet skal bringe aktørene i UoH-sektoren, forskningsinstituttene, næringslivet, offentlige sektor og sivilsamfunnet sammen for å skape banebrytende og nyttig forskning og innovasjon. I porteføljen for energi, transport og lavutslipp er følgende aktører særlig viktige:

 • Næringslivet er en svært bred aktørgruppe som består av et spekter av brukere og leverandører. Store deler av næringslivet må omstille seg og ta i bruk nye løsninger innenfor energi og transport.
 • Offentlig sektor har flere viktige roller, både som markedsaktør og innovatør, som forvalter og regulator, som innkjøper og investor i infrastruktur, og som premissgiver. Offentlig sektors virkemidler spenner vidt; fra økonomiske og reguleringer til informasjonsvirksomhet. Kommuner har en spesiell stilling i form av å være styringsnivå med direkte kontakt mot innbyggerne.
 • Forsknings- og utdanningsmiljøer leverer forskning, tjenester og løsninger, og utdanner relevant kompetanse, nasjonalt og internasjonalt. Tett samspill mellom forskere, studenter, offentlig forvaltning og næringslivet er nødvendig.
 • Interesseorganisasjoner, forbrukere og innbyggere kan både fremskynde og hindre omstilling. Befolkning og interesseorganisasjoner må stimuleres til, ønske - og få mulighet til - å påvirke og sette premisser for samfunnsutviklingen.

Porteføljen for energi, transport og lavutslipp har følgende brukermål:

 1. Energimyndighetene og energi- og nettselskapene sikrer leveranser av nok fornybar energi og at vi har et energisystem som er planlagt, driftet og bygget bærekraftig.
 2. Aktører innen bygg-, industri- og transportsektorene bruker effekt og energi effektivt og ivaretar bærekrafthensyn.
 3. Bedrifter utvikler og tar i bruk ny teknologi og tjenester for transportsektoren som gir raskere innovasjonstakt og ønskede effekter på klima og miljø, sikkerhet, bevegelsesfrihet, samt mer effektiv drift og vedlikehold av infrastruktur.
 4. Bedrifter leverer energieffektive produkter og tjenester i lønnsomme, klimanøytrale verdikjeder på områder og nisjer hvor Norge har naturgitte fortrinn eller verdensledende kompetanse, og kan hevde seg på et internasjonalt marked.
 5. Sivilsamfunnet er aktivt med i energi- og transportomstillingen gjennom prosesser som er rettferdige og inkluderende.
 6. Norske forskningsmiljøer er en integrert del av internasjonal og europeisk forskningsfront og hevder seg i relevante områder med særlig interesse for Norge, og på områder der norske forskningsmiljøer har spesielle forutsetninger.
 7. Forskningsmiljøene utdanner relevante og kompetente kandidater for næringsliv og offentlig sektor, for energi- og transportomstilling og økt konkurransekraft.
 8. Offentlige virksomheter utvikler, etterspør og bruker ny teknologi og løsninger som ivaretar hensyn til klima- og naturmangfold, framtidens energi- og transportbehov.
 9. Forvaltning og myndigheter har tilgang til relevant kunnskap av høy kvalitet, håndterer risiko og endringer og legger til rette for transport- og energiomstilling.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2024, kl. 07:41 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.