Porteføljeplanen for Energi, transport og lavutslipp

Finansiering

Porteføljen for energi, transport og lavutslipp finansieres pr 2021 av Olje- og energidepartementet (OED), Klima- og miljødepartementet (KLD), Samferdselsdepartementet (SD), Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Kunnskapsdepartementet (KD), med øremerkede midler til FME, ENERGIX, CLIMIT og Transport 2025). Se figur 2. nedenfor. OED er største bidragsyter med i overkant av 70 prosent av budsjettet, mens KLD og SD hver bidrar med ca. 10 prosent hver. De målrettede investeringene utgjør om lag halvparten av den samlede porteføljen for energi, transport og lavutslipp. Den andre halvparten av investeringene som ikke kommer fra den målrettede aktiviteten er finansiert av en lang rekke departementer, med KD som viktigste bidragsyter.

Delportefølje energi og lavutslipp

International Energy Agency (IEA) publiserte i mai rapporten "Net zero by 2050"[24]. Den beskriver de store utfordringene innenfor energi- og klimaområdet som må løses for å nå 1,5 graders målet, blant annet en sterk opptrapping av satsing på fornybar energi. Et av hovedbudskapene i rapporten er at det fortsatt gjenstår mye forskning og utvikling for å modne teknologiene som skal være med å løse klimaproblemene. Norges internasjonale forpliktelser og muligheter for næringsutvikling og eksport innenfor mange av de viktigste løsningene for energiomlegging tilsier at bevilgningene til de satsingene i delportefølje energi og lavutslipp (ENERGIX, CLIMIT og FME) bør øke i årene fremover.

Delportefølje transport

Vi må redusere de negative effektene av transport og samtidig sikre god bevegelsesfrihet for personer og gods. Transport og mobilitet er grenseoverskridende, og Norge må ha forskningsmiljøer, bedrifter og en offentlig sektor som både kan omstille seg i tråd med den globale utviklingen og som leverer kunnskap, produkter og tjenester i Norge og i verden for øvrig. Det er avgjørende å styrke budsjettet til delportefølje transport og mobilitet (Transport 2025, Pilot-T og ENERGIX) i årene fremover. Transport 21 og en samlet FoU-sektor peker på behovet for å sikre langsiktighet i forskning og utvikling og bedre samspillet mellom det offentlige, forskningsinstituttene, universitetene og næringslivet gjennom en senterordning for bærekraftig transport liknende FME-ordningen.

Figur 3 viser finansieringskildene for de forskjellige budsjettformålene som porteføljestyret for energi, transport og lavutslipp har ansvaret for.

Figur 3. Finansiering av investeringer under porteføljestyrets ansvar i 2021

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 13.53 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.