Porteføljeplanen for Energi, transport og lavutslipp

Forventede resultater (output)

Prosjekter og enkeltaktiviteter finansiert gjennom porteføljen gir en rekke direkte resultater. Det stilles krav om at disse resultatene rapporteres inn i forbindelse med prosjektenes og aktivitetenes årlige fremdriftsrapporter og i sluttrapporter. En del resultater vil måtte hentes inn gjennom evalueringer og egne analyser.

Vitenskapelige resultater og brukerrettede formidlingstiltak

Et viktig resultat fra aktivitetene i porteføljen er de vitenskapelige resultatene. I denne sammenheng vil relevante indikatorer være publisering i tidsskrifter, bøker og på eventuelle andre plattformer, utvikling av datasett og ulike formidlingstiltak rettet mot brukere av forskning og allmennheten. Norske aktørers suksessrate i Horisont Europa gir en indikasjon på kvaliteten hos aktørene. En annen indikator på kvalitet, vil man få gjennom den vitenskapelige vurderingen av søknadene.

Stipendiater

Utdanning av forskere er et annet viktig resultat og antallet ferdig utdannete stipendiater finansiert gjennom prosjektene er en god indikator på prosjektenes bidrag til oppbygging av ny kompetanse. Mangfold, inkludert kjønnsbalanse er også sentralt her. Utdanning av masterstudenter er også et viktig resultat for å dekke arbeidslivets fremtidige behov.

Innovasjonsresultater

For tematiske satsinger er det et mål å bidra til innovasjon i næringsliv og forvaltning. Det samles inn data om innovasjonsresultater som utvikling, bruk eller salg av nye metoder, produkter og tjenester og etablering av nye bedrifter. Rettighetsbeskyttelse i form av patenter og salg av lisenser er også eksempler på innovasjonsresultater.

Samarbeid, nettverk og internasjonalisering

Et viktig resultat av forskningsaktiviteten er i hvilken grad prosjekter og sentre bidrar til mer samarbeid mellom akademia og brukere, bedre struktur på forskningen og mer internasjonal aktivitet. Dette er informasjon som dels kan hentes inn i forbindelse med ordinær rapportering og dels ved å gjøre egne studier. Følgende indikatorer kan være aktuelle: antall partnere i prosjekter, antall nye samarbeidskonstellasjoner, felles publikasjoner mellom akademia og næringsliv og deltakelse i internasjonalt samarbeid.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 21.27 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.