Porteføljeplanen for Energi, transport og lavutslipp

Porteføljens omfang

Fag og teknologi

Porteføljen er åpen for alle fag og teknologier som bygger opp under samfunns- og brukermålene som er definert i denne planen. Porteføljen vil likevel ha overvekt av prosjekter knyttet til teknologi, samfunnsvitenskap og naturvitenskap.

Tema

Porteføljen omfatter et bredt spekter av aktiviteter innenfor energi, transport og lavutslipp: Temaområdene miljøvennlig energi og lavutslipp finansieres av Olje- og energidepartementet (OED), Klima- og miljødepartementet (KLD), Samferdselsdepartementet (SD), Kunnskapsdepartementet (KD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD). Midlene allokeres til Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), Stort program for energi (ENERGIX) og Nasjonalt program for CO2-håndtering (CLIMIT-FoU). CLIMIT er initiert av OED og er et samarbeid mellom Gassnova og Norges forskningsråd. Denne porteføljeplanen omfatter kun Forskningsrådets del av CLIMIT og ikke Gassnovas del av programmet.

Temaområdene transport og mobilitet finansieres av SD gjennom Transport 2025 som er en strategisk satsing innenfor transportområdet med hovedmål å bidra til kunnskap, kompetanse og innovasjon for effektive, sikre og bærekraftige transportløsninger for fremtiden.

Styret har også ansvar for å bidra til måloppnåelse på tvers av porteføljestyrer i den grad det er overlapp mellom satsingene. Dette omfatter et ansvar for å koordinere Forskningsrådets totalportefølje knyttet til utvikling av og omstilling til lavutslippssamfunnet[1] og grønn konkurransekraft[2] siden porteføljestyrets investeringer utgjør en dominerende del av Forskningsrådets totale lavutslippsportefølje. Porteføljestyret vil ta initiativ til samarbeid med andre relevante porteføljestyrer om omstilling til lavutslippssamfunnet og grønn konkurransekraft.

Anvendelsesområder

Porteføljen favner bredt og dekker alle bransjer, næringer og samfunnssektorer som produserer varme eller elektrisitet, som utvikler og drifter infrastruktur for energidistribusjon, som bruker fornybar energi og som utvikler og anvender kunnskap og løsninger for transport og mobilitet.
Offentlig sektor en viktig aktør både som innkjøper, som leverandør av tjenester og som regulator. Interesseorganisasjoner er sentrale som representanter for innbyggere og ulike interessegrupper.

FoUoI-verdikjede

Den samlede aktiviteten i porteføljen skal dekke strategisk grunnforskning, kunnskap- og kompetansebygging, anvendt forskning, teknologiutvikling og pilotering av ny teknologi.

[1]Lov om endringer i klimaloven (klimamål for 2030 og 2050)

[2]Regjeringens strategi for grønn konkurransekraft, se https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strategi-for-gronn-konkurransekraft/id2575358/

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 08.24 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.