Porteføljeplanen for Energi, transport og lavutslipp

Forventede samfunnseffekter (impact)

Samfunnseffekter må sees i sammenheng med samfunnsmålene i planen og fremtidsbildet som er gitt innledningsvis. I tillegg til resultater fra forskningen, er det en rekke andre forutsetninger som må ligge til grunn for at samfunnsmålene skal nås. Forskningsresultater vil imidlertid ofte være en avgjørende forutsetning for at ønsket effekt oppnås.

Det er krevende å måle samfunnseffekter av forskning og både nasjonalt og internasjonalt arbeides det med metodeutvikling. Både 'bakoverskuende' casebaserte analyser av typen 'Lange spor' (eks Lange spor i velferdsforskningen[21]), analyser av oppnådde og potensielle effekter av et større utvalg prosjekter (eks Effekter av energiforskning[22]) og økonometriske studier (eks Evaluering av SkatteFunn[23]) har vært benyttet og vil måtte benyttes fremover.

For porteføljen for energi, transport og lavutslipp vil det, med utgangspunkt i samfunnsmålene, være aktuelt å måle porteføljens bidrag til følgende effekter, både absolutte og relative effekter på de ulike indikatorer:

  • Endring i Norges klimagassutslipp fordelt på ulike sektorer (CO2-utslipp)
  • Endring i energibruk fordelt på ulike sektorer (økonomisk effekt og kWh)
  • Økonomiske effekter og verdiskaping (andel av BNP, produktivitet, antall arbeidsplasser, eksport innenfor porteføljens ansvarsområde)
  • Samlet kraftproduksjon fra fornybare energikilder og eksport av kraft (økonomisk effekt og kWh).
  • Endring i arealinngrep som følge av byutvikling, energi- og transportutbygging (km2 og kvalitativt)
  • Endring i biologisk mangfold som følge av energi- og transportutbygging (tall for antall arter og kvalitativt)
  • Endring i befolkningens holdninger til energi- og klimaomstilling (basert på analyse som klimabarometer og holdningsundersøkelser)
  • Endring i bruk av miljøvennlig transport og mobilitet (reisevaneundersøkelser, analyser tilknyttet Nasjonal transportplan og undersøkelser av opplevd tilfredshet)
  • Ressursene til transportsektoren brukes mer effektivt (ulike parametre)
  • Endring i leveransesikkerhet for energi og i antall transportulykker (antall skadde og drepte, antall hendelser)

[21]NIFU Open Access Archive: Lange spor i velferdsforskningen: En analyse av Forskningsrådets programmer for velferd og arbeidsliv fra 2000-2014 (unit.no)

[22]Effekter av energiforskningen (forskningsradet.no)

[23]Evaluering av SkatteFUNN — Samfunnsøkonomisk analyse (samfunnsokonomisk-analyse.no)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 06.10 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.