Porteføljestyra våre

Vi har 16 porteføljestyre som kvar for seg og saman skal bidra til å nå måla i strategien vår.

Porteføljestyra har ansvaret for å følgje med på trendar og status innanfor porteføljeområda sine. Dei har i tillegg ansvaret forutviklinga av portefølja "si". Dei skal gi faglege råd til Forskningsrådets styre og administrasjon og bidra til å setje i gang forskings- og innovasjonspolitikken innanfor ansvarsområda sine.  

Med dei midla dei har til rådighet, skal porteføljestyra lyse ut og investere i dei beste prosjekta innanfor sitt porteføljeområde. Dei skal også bidra til internasjonalisering i portefølja si, mellom anna gjennom å ta del i internasjonale utlysingar og mobilisere til EUs rammeprogram for forsking og innovasjon. 

Porteføljestyra har vanlegvis ti–tolv medlemmar som blir oppnemnde for fire år av gongen. Vi har porteføljestyre for:

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 02:33 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.