Portefølje for klima og miljø

Porteføljen skal dekke grunnleggende og sektorovergripende innsats overfor klima, miljø, natur og sirkulær økonomi og overordnet ansvar for forskning for polare områder. Dette omfatter økosystemeffekter av menneskenes påvirkning, effekter av klima- og naturendringer, reduksjon av klimagasser, arealbruk og naturinngrep og samfunnets tilpasning og omstilling knyttet til klimaendringene.

Person som skriver i en notatblokk, personen har på seg klær for en polarekspedisjon, over hodet til personen går det en annen i snøen

Nye porteføljer 1/1 2024 Klima og miljø

Fra 2024 er porteføljeinndelingen endret. Noen porteføljer videreføres uendret, mens andre slås sammen eller splittes opp. Porteføljene for klima og polar, slås sammen med miljø fra landbasert mat, miljø og bioressurser og den marine forskningen fra Porteføljen for hav. Inntil nye planer er laget styrer porteføljestyret etter disse planene. 

Overordnede planer, Portefølje for klima og polar

Overordnede planer for landbasert mat, miljø og bioressurser

Forskningsskipet Kronprins Haakon ligger i isen. I front står en mengde forskere på isen i gule og røde klør og tar prøver

Den Arktiske forskningsavtalen

Avtalen skal styrke det vitenskapelige samarbeidet og legge til rette for forskning og kunnskapsutvikling i Arktis. Avtalen ble undertegnet i 2017.

Les om avtalen
Myke former i blå og grønn

FNs havforskningstiår for bærekraftig utvikling

Tiåret fra 2021 til 2030 skal være FNs havforskningstiår for bærekraftig utvikling. Forskningsrådets havsekretariat har ansvar for nasjonal koordinering og oppfølging i Norge.

Les om Havforskningstiåret

Porteføljestyre for klima og miljø

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor porteføljeområdet Klima og miljø, og gi støtte til prosjekter som bidrar til målene som er satt for porteføljen. Medlemmene er:

Trond Martin Dokken, NORCE (Leder)
Sandrine Benard, Miljødirektoratet (Forskningssystemet)
Camilla Brattland, UiT
Tord Dale, Virke
Andreas Duit, Stockholms universitet
Leonard Sandin, NINA
Gunnhild Storbekkrønning Solli, NMBU
Arild Sundfjord, Polarinstituttet
Leonor Tarrasón, NILU
Mimmi Throne-Holst, SINTEF Ocean
Jane Nilsen Aalhus, Stavanger kommune
Anne Maria Eikeset, NBIM

Kontakt klima og miljø

Ingerid Fossum

    Klima og miljø

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 21.36 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.