Portefølje for forskningssystemet

Porteføljen skal dekke ansvar for forskningsinfrastruktur, internasjonalt samarbeid, tverrgående policyområder som åpen forskning (inkl. deling og gjenbruk av forskningsdata), kjønnsbalanse og mangfold, forskerrekruttering og tidlig karriere samt forskningsintegritet og etikk. Porteføljetyret for forskningssystemet skal være rådgivende overfor Styret og administrasjon i policyutvikling og overordnede strategiske vurderinger som har et systemperspektiv, herunder Forskningsrådets strategiske rolle for utviklingen av UH- og instituttsektor og utviklingen av et velfungerende forskningssystem nasjonalt og internasjonalt.

En person som styrer en robotarm ved hjelp av vr og bevegelsessensorer

Nye porteføljer 1/1-2024

Fra 2024 er porteføljeinndelingen endret. Noen porteføljer videreføres uendret, mens andre slås sammen eller splittes opp. Porteføljen for Forskningssystemet er helt ny. Det finnes derved ingen samlet porteføljeplan, porteføljeanalyse eller investeringsplan ennå. Planer kommer i løpet av 2024.

Porteføljen styres inntil videre etter de enkeltplanene vi har for de ulike temaene porteføljen skal dekke. Under er det en oversikt over de største områdene.

Forskning om forskning og innovasjon

Forskning om forsknings- og innovasjonspolitikk er en satsing som skal bidra til et styrket og relevant kunnskapsgrunnlag for utforming og gjennomføring av forsknings- og innovasjonspolitikk.

Forskningsintegritet og etikk

Forskningsrådet jobber med en handlingsplan for  forskningsintegritet og etikk.

Porteføljestyret for forskningssystemet

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor porteføljeområdet forskningssystemet, og gi støtte til prosjekter som bidrar til målene som er satt for porteføljen. De fleste av medlemmene i dette porteføljestyret inngår også i et av de øvrige porteføljestyrene.

Medlemmene er: 

Tanja Storsul, OsloMet (Leder)
Sandrine Benard, Miljødirektoratet (Klima og miljø)
Rebekka Borsch, NHO (Demokrati og utvikling)
Astri Dankertsen, Nord universitet (Samisk kultur og samfunn)
Rune Dahl Fitjar, UiS (Innovasjon)
Magnus Gulbrandsen, UiO (Muliggjørende teknologier)
Ingeborg Palm Helland, NINA (Energi og transport)
Marit Lofnes Mellingen, Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling (Velferd og utdanning)
Dagfinn Myhre, Telenor
Tove Klæboe Nilsen, Helse Nord RHF (Helse)
David Budtz Pedersen, Aalborg universitet (Banebrytende forskning)
Sven Stafström, Linköpings universitet 
Ågot Aakra, SINTEF Industri (Mat og bioressurser)

Kontakt

Lillian Margrethe Baltzrud

    Forsknings- og innovasjonssystemet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 13.40 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.