Transport i Forskningsrådet

Et godt transportsystem er avgjørende for økonomi og samfunnsutvikling, men har samtidig utfordringer knyttet til miljø og klima, sikkerhet og fremkommelighet. Forskningsrådet skal stimulere forskningsmiljøer, bedrifter og offentlig sektor til å utvikle og ta i bruk ny kunnskap og innovasjoner som gir bærekraftige transport- og mobilitetsløsninger innen vei, bane, sjø og luft.

ble bevilget til dette temaet i 2018

261millioner kroner

Prosjektbanken viser statistikk og informasjon om forskningsprosjekter finansiert av Forskningsrådet innenfor dette temaet.

Sentrale programmer innenfor dette temaet

Forskningsrådets programmer kan bidra i mange av temaene våre. Disse programmene er valgt ut etter størrelse på bidraget til temaet.

ENERGIX skal bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet og fremme norsk konkurransedyktig næringsliv.

 • bærekraftig utnyttelse og bruk av fornybare energiressursene
 • reduksjon av norske og globale klimagassutslipp
 • styrket nasjonal forsyningssikkerhet
 • styrking av innovasjon i næringslivet og offentlig sektor
 • videreutvikling av norske forsknings- og utdanningsmiljøer
 • et effektivt, sikkert og bærekraftig transportsystem
 • innovatiove mobilitets- og transportløsninger
 • fremtidens transportbehov: veg, bane, sjø og luft

Programmet forvalter også Pilot-T-ordningen, som skal bidra til at ny teknologi og løsninger tas raskere i bruk i transportsektoren.

Infrastruktur som understøtter forskning av høy kvalitet

 • elektronisk infrastruktur
 • vitenskapelige databaser
 • vitenskapelige samlinger
 • vitenskapelig utstyr
 • større forskningsfasiliteter, laboratorier

En konsentrert og langsiktig satsing innenfor forskning 

 • fornybar energi
 • energieffektivisering
 • CO2-håndtering
 • samfunnsvitenskap
 • miljøvennlig skipsfart
 • beherske krevende maritime operasjoner
 • offshore, havbruk, fiskeri, oljevern
 • sentralt i havteknologisatsingen
 • flere bedrifter bruker forskning i sitt innovasjonsarbeid
 • FoU-institusjonene er relevante samarbeidspartnere for næringslivet
 • styrke sammenhengen mellom regional og nasjonal innsats for forskningsbasert innovasjon