Nye materialer/nanoteknologi i Forskningsrådet

Ny teknologi krever spesialtilpassede materialer og systemer. Forskningsrådet finansierer forskning og innovasjon på nano- og mikroteknologi, samt avanserte materialer. Tematiske prioriteringer er fornybar energi, reduserte negative effekter på miljø og klima, bedre helse og medisinsk teknologi, utnyttelse av naturressurser og effekt av nanomaterialer på helse og økosystemer.

ble bevilget til dette temaet i 2018

548millioner kroner

Prosjektbanken viser statistikk og informasjon om forskningsprosjekter finansiert av Forskningsrådet innenfor dette temaet.

Sentrale programmer innenfor dette temaet

Forskningsrådets programmer kan bidra i mange av temaene våre. Disse programmene er valgt ut etter størrelse på bidraget til temaet.

Finansierer forskning og innovasjon på nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materialer for anvendelser innen prioriterte samfunnsområder.

Infrastruktur som understøtter forskning av høy kvalitet

 • elektronisk infrastruktur
 • vitenskapelige databaser
 • vitenskapelige samlinger
 • vitenskapelig utstyr
 • større forskningsfasiliteter, laboratorier
 • vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront
 • dristig og nyskapende forskning
 • karriere for unge forskertalenter

ENERGIX skal bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet og fremme norsk konkurransedyktig næringsliv.

 • bærekraftig utnyttelse og bruk av fornybare energiressursene
 • reduksjon av norske og globale klimagassutslipp
 • styrket nasjonal forsyningssikkerhet
 • styrking av innovasjon i næringslivet og offentlig sektor
 • videreutvikling av norske forsknings- og utdanningsmiljøer
 • høy verdiskaping for bedriftene og samfunnet
 • bedrifter med vilje og motivasjon til å drive forskningsbasert innovasjon
 • bedrifter med internasjonalt perspektiv
 • bedrifter som tør å ta risiko

Støtter oppstrøms olje- og gassvirksomhet og har fem tematiske prioriteringer

 • reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljø
 • leting og økt utvinning
 • boring, komplettering og intervensjon
 • produksjon, prosessering og transport
 • storulykker og arbeidsmiljø