Miljøteknologi i Forskningsrådet

Denne forskningen har som hovedformål å forbedre miljøet. Vi finansierer forskning på teknologier som begrenser forurensning, er knyttet til material- og ressursbruk, og prosess­endringer som skal redusere eller hindre miljøproblemer samt fremme mer miljøvennlige produkter og prosesser.

ble bevilget til dette temaet i 2018

1 100millioner kroner

Prosjektbanken viser statistikk og informasjon om forskningsprosjekter finansiert av Forskningsrådet innenfor dette temaet.

Sentrale programmer innenfor dette temaet

Forskningsrådets programmer kan bidra i mange av temaene våre. Disse programmene er valgt ut etter størrelse på bidraget til temaet.

ENERGIX skal bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet og fremme norsk konkurransedyktig næringsliv.

 • bærekraftig utnyttelse og bruk av fornybare energiressursene
 • reduksjon av norske og globale klimagassutslipp
 • styrket nasjonal forsyningssikkerhet
 • styrking av innovasjon i næringslivet og offentlig sektor
 • videreutvikling av norske forsknings- og utdanningsmiljøer

En konsentrert og langsiktig satsing innenfor forskning 

 • fornybar energi
 • energieffektivisering
 • CO2-håndtering
 • samfunnsvitenskap
 • tidlig fullskala CO₂-verdikjede i Europa
 • storskala lagring av CO₂ på norsk sokkel i Nordsjøen
 • fremtidige løsninger for CO₂-håndtering

Infrastruktur som understøtter forskning av høy kvalitet

 • elektronisk infrastruktur
 • vitenskapelige databaser
 • vitenskapelige samlinger
 • vitenskapelig utstyr
 • større forskningsfasiliteter, laboratorier
 • høy verdiskaping for bedriftene og samfunnet
 • bedrifter med vilje og motivasjon til å drive forskningsbasert innovasjon
 • bedrifter med internasjonalt perspektiv
 • bedrifter som tør å ta risiko

Støtter oppstrøms olje- og gassvirksomhet og har fem tematiske prioriteringer

 • reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljø
 • leting og økt utvinning
 • boring, komplettering og intervensjon
 • produksjon, prosessering og transport
 • storulykker og arbeidsmiljø
 • Flytte kommersielt lovende forskningsresultater nærmere markedet
 • Skape profesjonelle, effektive og spesialiserte kommersialiseringsaktører (TTOer)
 • Skape økt entreprenørskaps- og kommersialiseringskultur
 • vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront
 • dristig og nyskapende forskning
 • karriere for unge forskertalenter
 • kretsløp
 • bærekraft
 • kunnskapsbasert verdiskaping
 • tverrfaglighet
 • matsikkerhet
 • trygg og sunn mat