Miljø i Forskningsrådet

De største miljøutfordringene er klimaendringer, miljøgifter og tap av naturmangfold. Forskningsrådet skal bidra til utvikling av kunnskap og teknologi for en bærekraftig omstilling, klimatilpasning, miljøvennlig energi og langsiktig bevaring av velfungerende økosystemer. 

ble bevilget til dette temaet i 2018

2 500million kroner

Prosjektbanken viser statistikk og informasjon om forskningsprosjekter finansiert av Forskningsrådet innenfor dette temaet.

Sentrale programmer innenfor dette temaet

Forskningsrådets programmer kan bidra i mange av temaene våre. Disse programmene er valgt ut etter størrelse på bidraget til temaet.

ENERGIX skal bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet og fremme norsk konkurransedyktig næringsliv.

 • bærekraftig utnyttelse og bruk av fornybare energiressursene
 • reduksjon av norske og globale klimagassutslipp
 • styrket nasjonal forsyningssikkerhet
 • styrking av innovasjon i næringslivet og offentlig sektor
 • videreutvikling av norske forsknings- og utdanningsmiljøer

Infrastruktur som understøtter forskning av høy kvalitet

 • elektronisk infrastruktur
 • vitenskapelige databaser
 • vitenskapelige samlinger
 • vitenskapelig utstyr
 • større forskningsfasiliteter, laboratorier

En konsentrert og langsiktig satsing innenfor forskning 

 • fornybar energi
 • energieffektivisering
 • CO2-håndtering
 • samfunnsvitenskap
 • naturlige og menneskeskapte klimaendringer
 • effekter av klimaendringer på natur og samfunn
 • omstilling til et lavutslippssamfunn og tilpasning til klimaendringer
 • vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront
 • dristig og nyskapende forskning
 • karriere for unge forskertalenter
 • høy verdiskaping for bedriftene og samfunnet
 • bedrifter med vilje og motivasjon til å drive forskningsbasert innovasjon
 • bedrifter med internasjonalt perspektiv
 • bedrifter som tør å ta risiko
 • tidlig fullskala CO₂-verdikjede i Europa
 • storskala lagring av CO₂ på norsk sokkel i Nordsjøen
 • fremtidige løsninger for CO₂-håndtering
 • marine økosystemer
 • forurensning og annen økosystempåvirkning
 • bærekraftig høsting og verdiskaping
 • forvaltning og samfunnsperspektiver
 • ressurser, påvirkninger og miljøgoder
 • endringer og bruk
 • løsninger for omstilling