Mat i Forskningsrådet

Forskning på problemstillinger innenfor mat, både landbruksbasert mat og sjømat i hele verdikjeden – med sikte på økt verdiskaping

ble bevilget til dette temaet i 2018

1 100millioner kroner

Prosjektbanken viser statistikk og informasjon om forskningsprosjekter finansiert av Forskningsrådet innenfor dette temaet.

Sentrale programmer innenfor dette temaet

Forskningsrådets programmer kan bidra i mange av temaene våre. Disse programmene er valgt ut etter størrelse på bidraget til temaet.

 • samfunnsperspektiver, forvaltning og marked
 • fiskehelse og fiskevelferd
 • produksjonsbiologi, ernæring, avl og genetikk
 • produksjons- og foredlingsteknologi
 • satsinger: Lavtrofiske arter, bærekraftige fôrråvarer og trygg og sunn sjømat
 • kretsløp
 • bærekraft
 • kunnskapsbasert verdiskaping
 • tverrfaglighet
 • matsikkerhet
 • trygg og sunn mat
 • utviklingen av de fire sektorene landbruk, marin, industri og helse
 • bioteknologi og samfunn 
 • internasjonalt samarbeid
 • næringsutvikling 
 • kompetanse og infrastruktur

Styrker innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer.

SFI utvikler kompetanse på høyt internasjonalt nivå på områder som er viktig for innovasjon og verdiskaping.

 • marine økosystemer
 • forurensning og annen økosystempåvirkning
 • bærekraftig høsting og verdiskaping
 • forvaltning og samfunnsperspektiver

Infrastruktur som understøtter forskning av høy kvalitet

 • elektronisk infrastruktur
 • vitenskapelige databaser
 • vitenskapelige samlinger
 • vitenskapelig utstyr
 • større forskningsfasiliteter, laboratorier
 • naturlige og menneskeskapte klimaendringer
 • effekter av klimaendringer på natur og samfunn
 • omstilling til et lavutslippssamfunn og tilpasning til klimaendringer
 • flere bedrifter bruker forskning i sitt innovasjonsarbeid
 • FoU-institusjonene er relevante samarbeidspartnere for næringslivet
 • styrke sammenhengen mellom regional og nasjonal innsats for forskningsbasert innovasjon