Klima i Forskningsrådet

Samfunnet må omstilles for å møte klimaendringene. Klimaforskningen skal gi grunnleggende kunnskap om naturlige variasjoner i klimasystemet og menneskenes påvirkning på klimaet, klimaendringenes effekter på natur og samfunn, samfunnets tilpasning til klimaendringer, og virkemidler, teknologi og andre tiltak for å redusere klimagassutslipp.

ble bevilget til dette temaet i 2018

697millioner kroner

Prosjektbanken viser statistikk og informasjon om forskningsprosjekter finansiert av Forskningsrådet innenfor dette temaet.

Sentrale programmer innenfor dette temaet

Forskningsrådets programmer kan bidra i mange av temaene våre. Disse programmene er valgt ut etter størrelse på bidraget til temaet.

 • naturlige og menneskeskapte klimaendringer
 • effekter av klimaendringer på natur og samfunn
 • omstilling til et lavutslippssamfunn og tilpasning til klimaendringer

Infrastruktur som understøtter forskning av høy kvalitet

 • elektronisk infrastruktur
 • vitenskapelige databaser
 • vitenskapelige samlinger
 • vitenskapelig utstyr
 • større forskningsfasiliteter, laboratorier
 • vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront
 • dristig og nyskapende forskning
 • karriere for unge forskertalenter

ENERGIX skal bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet og fremme norsk konkurransedyktig næringsliv.

 • bærekraftig utnyttelse og bruk av fornybare energiressursene
 • reduksjon av norske og globale klimagassutslipp
 • styrket nasjonal forsyningssikkerhet
 • styrking av innovasjon i næringslivet og offentlig sektor
 • videreutvikling av norske forsknings- og utdanningsmiljøer
 • klima og miljø: om prosesser som styrer polare klima- og miljøendringer, og effekten de har på miljø og samfunn
 • naturressurser og næringsaktivitet: bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling
 • politikk og forvaltning: geopolitiske, folkerettslige og institusjonelle forhold 
 • marine økosystemer
 • forurensning og annen økosystempåvirkning
 • bærekraftig høsting og verdiskaping
 • forvaltning og samfunnsperspektiver