Helse i Forskningsrådet

Store demografiske endringer kombinert med økte forventninger til medisinsk teknolog, gir utfordringer for helse- og omsorgstjenesten. Forskningsrådets portefølje tilsvarer omtrent 10 prosent av den offentlig finansierte helseforskningen. Vi finansierer forskning som spenner fra grunnleggende biomedisinsk forskning til målrettet og anvendt helseforskning og forskningsbasert innovasjon i privat og offentlig sektor.

ble bevilget til dette temaet i 2018

1 700millioner kroner

Prosjektbanken viser statistikk og informasjon om forskningsprosjekter finansiert av Forskningsrådet innenfor dette temaet.

Statistikk om forsknings- og innovasjonsaktiviteter innenfor helse og omsorg i Norge. Formålet er å samle relevant statistikk på ett sted og gi et godt kunnskapsgrunnlag for beslutninger på alle nivåer.

Strategien skal legge til rette for en målrettet, helhetlig og koordinert innsats for forskning, utvikling og innovasjon innenfor helse og omsorg.

Sentrale programmer innenfor dette temaet

Forskningsrådets programmer kan bidra i mange av temaene våre. Disse programmene er valgt ut etter størrelse på bidraget til temaet.

 • vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront
 • dristig og nyskapende forskning
 • karriere for unge forskertalenter

Tjenesteforskning og innovasjon for økt kvalitet, kompetanse og effektivitet i helse- og omsorgstjenestene, arbeids- og velferdstjenestene og barne- og familievernet.

Norges fremste vitenskapelige miljøer får mulighet til å organisere seg i sentre og nå ambisiøse vitenskapelige mål.

Forskningen ved sentrene skal være nyskapende og ha stort potensial for å gi grensesprengende resultater som flytter den internasjonale forskningsfronten.

Infrastruktur som understøtter forskning av høy kvalitet

 • elektronisk infrastruktur
 • vitenskapelige databaser
 • vitenskapelige samlinger
 • vitenskapelig utstyr
 • større forskningsfasiliteter, laboratorier
 • høy verdiskaping for bedriftene og samfunnet
 • bedrifter med vilje og motivasjon til å drive forskningsbasert innovasjon
 • bedrifter med internasjonalt perspektiv
 • bedrifter som tør å ta risiko
 • utviklingen av de fire sektorene landbruk, marin, industri og helse
 • bioteknologi og samfunn 
 • internasjonalt samarbeid
 • næringsutvikling 
 • kompetanse og infrastruktur
 • klinisk forskning
 • pasientnære problemstillinger
 • persontilpasset medisin
 • helsedata og biologisk materiale i klinisk forskning
 • forebygging og behandling av smittsomme sykdommer 
 • familieplanlegging, reproduktiv helse
 • forskning på helsesystemer og helsepolitikk
 • implementeringsforskning
 • innovasjon i teknologi og metodeutvikling
 • fremme helse og livskvalitet
 • redusere sosial ulikhet innen helse
 • metodeutvikling og analytisk kapasitet og datagrunnlaget
 • brukermedvirkning, personvern, kommunikasjon og formidling
 • forskningsbasert innovasjon 

Den strategiske satsingen på kvinners helse og kjønnsperspektiver.

 • eldre kvinners helse
 • minoritetskvinners helse
 • unge kvinners psykiske helse
 • forskjeller i helse- og tjenestetilbud mellom kvinner og menn
 • sykmeldinger og uførhet blant kvinner

Ordningen skal etablere kliniske forskningsmiljøer som gjennom fremragende forskning bidrar til å bedre behandlingen av norske pasienter.

IKTPLUSS er Forskningsrådets store satsing på IKT-forskning og -innovasjon. Målet er å styrke kvaliteten og øke dristigheten og relevansen i norsk IKT-forskning.