Hav i Forskningsrådet

Realisering av havets verdier gjennom fiskeri, havbruk, maritim virksomhet og olje/gassutvinning, må skje bærekraftig. Målet med forskningen er å utvikle kunnskap og løsninger som sikrer et rent og rikt hav for kommende generasjoner, og legger grunnlag for bærekraftig havforvaltning og havbasert næringsvirksomhet nå og i framtiden.

Forskningsrådets havsekretariat har ansvar for å koordinere og følge opp norsk innsats knyttet til FNs tiår for havforskning.

ble bevilget til dette temaet i 2018

1 800millioner kroner

Prosjektbanken viser statistikk og informasjon om forskningsprosjekter finansiert av Forskningsrådet innenfor dette temaet.

Annen informasjon relatert til HAV

Sentrale programmer innenfor dette temaet

Forskningsrådets programmer kan bidra i mange av temaene våre. Disse programmene er valgt ut etter størrelse på bidraget til temaet.

Støtter oppstrøms olje- og gassvirksomhet og har fem tematiske prioriteringer

 • reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljø
 • leting og økt utvinning
 • boring, komplettering og intervensjon
 • produksjon, prosessering og transport
 • storulykker og arbeidsmiljø
 • samfunnsperspektiver, forvaltning og marked
 • fiskehelse og fiskevelferd
 • produksjonsbiologi, ernæring, avl og genetikk
 • produksjons- og foredlingsteknologi
 • satsinger: Lavtrofiske arter, bærekraftige fôrråvarer og trygg og sunn sjømat
 • miljøvennlig skipsfart
 • beherske krevende maritime operasjoner
 • offshore, havbruk, fiskeri, oljevern
 • sentralt i havteknologisatsingen

Infrastruktur som understøtter forskning av høy kvalitet

 • elektronisk infrastruktur
 • vitenskapelige databaser
 • vitenskapelige samlinger
 • vitenskapelig utstyr
 • større forskningsfasiliteter, laboratorier
 • marine økosystemer
 • forurensning og annen økosystempåvirkning
 • bærekraftig høsting og verdiskaping
 • forvaltning og samfunnsperspektiver

Styrker innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer.

SFI utvikler kompetanse på høyt internasjonalt nivå på områder som er viktig for innovasjon og verdiskaping.

Støtter oppstrøms olje- og gassvirksomhet og har fire tematiske prioriteringer

 • reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljø
 • leting og økt utvinning
 • boring, komplettering og intervensjon
 • produksjon, prosessering og transport
 • utviklingen av de fire sektorene landbruk, marin, industri og helse
 • bioteknologi og samfunn 
 • internasjonalt samarbeid
 • næringsutvikling 
 • kompetanse og infrastruktur

Norges fremste vitenskapelige miljøer får mulighet til å organisere seg i sentre og nå ambisiøse vitenskapelige mål.

Forskningen ved sentrene skal være nyskapende og ha stort potensial for å gi grensesprengende resultater som flytter den internasjonale forskningsfronten.