Avanserte produksjonsprosesser i Forskingsrådet

Forskningsrådet skal bidra til at norsk næringsliv omstiller seg ved at de utvikler eller tar i bruk nye, avanserte produksjonsteknologier. Dette betyr produksjonsprosesser som er avhengige av utvikling eller bruk av avansert IKT, materialer, kjemikalier eller andre stoffer eller nye produksjonsmuligheter som utvikles fra fysikk, kjemi og biologi, eksempelvis nano- og bioteknologi.

ble bevilget til dette temaet i 2018

434millioner kroner

Prosjektbanken viser statistikk og informasjon om forskningsprosjekter finansiert av Forskningsrådet innenfor dette temaet.

Sentrale programmer innenfor dette temaet

Forskningsrådets programmer kan bidra i mange av temaene våre. Disse programmene er valgt ut etter størrelse på bidraget til temaet.

 • høy verdiskaping for bedriftene og samfunnet
 • bedrifter med vilje og motivasjon til å drive forskningsbasert innovasjon
 • bedrifter med internasjonalt perspektiv
 • bedrifter som tør å ta risiko

Støtter oppstrøms olje- og gassvirksomhet og har fem tematiske prioriteringer

 • reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljø
 • leting og økt utvinning
 • boring, komplettering og intervensjon
 • produksjon, prosessering og transport
 • storulykker og arbeidsmiljø
 • utviklingen av de fire sektorene landbruk, marin, industri og helse
 • bioteknologi og samfunn 
 • internasjonalt samarbeid
 • næringsutvikling 
 • kompetanse og infrastruktur
 • Flytte kommersielt lovende forskningsresultater nærmere markedet
 • Skape profesjonelle, effektive og spesialiserte kommersialiseringsaktører (TTOer)
 • Skape økt entreprenørskaps- og kommersialiseringskultur

Infrastruktur som understøtter forskning av høy kvalitet

 • elektronisk infrastruktur
 • vitenskapelige databaser
 • vitenskapelige samlinger
 • vitenskapelig utstyr
 • større forskningsfasiliteter, laboratorier

ENERGIX skal bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet og fremme norsk konkurransedyktig næringsliv.

 • bærekraftig utnyttelse og bruk av fornybare energiressursene
 • reduksjon av norske og globale klimagassutslipp
 • styrket nasjonal forsyningssikkerhet
 • styrking av innovasjon i næringslivet og offentlig sektor
 • videreutvikling av norske forsknings- og utdanningsmiljøer