Spørsmål og svar om utlysningen av SFF-V

Forskningsrådet lyser ut midler til den femte generasjonen av Sentre for fremragende forskning (SFF-V). Første trinn av utlysningen har frist 18. november. Her finner du svar på spørsmål vi har mottatt fra søkerne om utlysningen.

Alle krav og føringer til SFF-søknaden er beskrevet i utlysningen. Nedenfor har vi ordnet spørsmålene vi har mottatt om utlysningen etter tema. Har du ytterligere spørsmål om utlysningen, send en e-post til sff@forskningsradet.no

Prosjektbeskrivelsen i trinn 1

Kan vi legge inn aktive lenker i prosjektbeskrivelsen eller i andre vedlegg?
Nei, lenker i vedlegg vil ikke bli tatt hensyn til i vurderingen av søknaden.

Kan vi legge inn animasjon i figurene i prosjektbeskrivelsen eller i andre dokumenter?
Nei.

Senterleder/centre director

Kan man bytte ut senterleder(e) mellom trinn 1 og trinn 2 søknadene?
Nei.

Forskningsledere/principal investigators (PIs)

Hvordan definerer Forskningsrådet hva en forskningsleder/"principal investigator" er?
PI= principal investigator/forskningsleder er en av de opp til 6 personene som man leverer CV for i trinn 1 (i tillegg til senterleder). Det er selvfølgelig mulig å beskrive personer som er tiltenkt en viktig rolle i senterets forskning i prosjektbeskrivelsen, selv om det ikke sendes inn CV for dem.

Kan man bytte eller legge til PIs mellom trinn 1 og trinn 2?
Nei, man kan ikke bytte hvilke personer man sender inn CV for mellom trinn 1 og trinn 2. Man kan heller ikke legge til nye PIs i trinn 2.

Kan en PI/forskningsleder ha hovedstilling hos en samarbeidspartner?
Ja.

Samarbeidspartnere/partners

Hva er en samarbeidspartner?
En samarbeidspartner er en institusjon. Vi definerer samarbeidspartnerne som de institusjonene som er listet opp i søknadsskjemaet under "Partners". Det kreves samarbeidsavtaler med alle samarbeidspartnere i søknadsskjemaet på institusjonsnivå, før første utbetaling til senteret. Samarbeidsavtalene vil være en del av kontrakten mellom vertsinstitusjonen og Forskningsrådet.

Er det viktig å ha samarbeidspartnere i en SFF
Nei, mange sentre har ikke formelle samarbeidspartnere, men har likevel tett samarbeid med andre forskningsinstitusjoner i inn- og utland.

Vårt inntrykk er at samlokaliserte sentre ofte fungerer bedre enn distribuerte sentre. Man kan velge å ansette viktige forskere i hel/deltidsstillinger ved vertsinstitusjonen og inkludere dem i senteret på den måten.

Kan en SFF ha utenlandske samarbeidspartnere?
Ja. Vår erfaring viser at mange utenlandske universiteter ikke skriver samarbeidsavtaler på institusjonsnivå, slik vi krever. Man kan vurdere å inkludere en god utenlandsk forsker i senteret enten som PI eller som en forsker i senteret, ved å tilby vedkommende en deltidsstilling ved vertsinstitusjonen.

Skal vi kun oppgi partnere fra andre institusjoner som samarbeidspartnere i søknadsskjemaet?
Det stemmer, samarbeidspartnere er forskningsinstitusjoner/virksomheter utenfor vertsinstitusjonen. Hvis flere institutter eller fakulteter fra vertsinstitusjonen deltar i søknaden, er disse ikke samarbeidspartnere i søknadsskjemaet.

Hvem skal vi velge å sette opp som samarbeidspartnere i søknadsskjemaet og hvem skal vi kun beskrive at vi samarbeider med i prosjektbeskrivelsen?
Vi krever samarbeidsavtale med de samarbeidspartnerne som blir oppført i søknadsskjemaet (under "partners") før en eventuell kontraktsinngåelse. Dette er erfaringsmessig arbeidskrevende. Vi anbefaler derfor at dere bare setter opp som formelle samarbeidspartnere i søknadsskjemaet de som det er hensiktsmessig å inngå en juridisk bindende avtale, for at samarbeidet skal fungere godt.

Det er krav om at senterleder må være ansatt ved vertsinstitusjonen i senterperioden, og at PIs må være ansatt ved vertsinstitusjonen eller ved en av samarbeidspartnerne i senterperioden. Hvis samarbeidspartneren er utenlandsk, skal PI også være ansatt ved vertsinstitusjonen i Norge. Samarbeid (med enkeltforskere, laboratorier osv) som er viktig for søknaden, bør beskrives i prosjektbeskrivelsen, enten man velger å ha institusjonen som formell samarbeidspartner eller ikke.

Can we add letters confirming interest from collaborators that are important for the centre but that we have elected not to list as official partners in the application form?
Letters that we have not asked for (such as letters of collaboration from non-partner institutions) will be removed from the application before it is sent to the reviewers and committee. The contribution of important collaborators, whether or not they are listed as partners, should be described in the project description. This is the best place to describe the collaborations in any case.

Budsjettering

Hva er et normalt nivå på egenfinansieringen av en SFF for et universitet/høyskole?
Det har vært vanlig at en SFF har omtrent like mye i egenfinansiering som den får i støtte fra Forskningsrådet.

Kreves det ikke egenbidrag?
Vi har en bred forskningssektor i Norge med ulike rammebetingelser, og ulik evne til å bidra med egenfinansiering, derfor er dette ikke et krav.

Kan man søke om Stort, tverrfaglig forskerprosjekt i 2021 dersom man også søker SFF?
Vi ser ikke for oss at det vil bli en begrensning verken i SFF-utlysningen eller utlysningen av Stort tverrfaglig i 2021. Samme prosjekt kan ikke finansieres av Forskningsrådet to ganger. Skulle et prosjekt få finansiering via to søknader, vil Forskningsrådet og søker gå gjennom forskningsoppgaver og aktiviteter og eventuelt redusere det ene prosjektet.

Skal vi inkludere hele prosjekter i tilleggsfinansieringen, eller bare den andelen av prosjektet som er relevant for SFFen?
Ta med den andelen som "støtter opp om senterets forskningsmål".

Støttegrenser er oppgitt å være 80 000 000 – 180 000 000 NOK for 120 måneder. Og det står at «Det vil ikke være plass til alle ti årene i søknadsskjemaet. Kun de første seks årene, 2022–2028, skal derfor legges inn, og finansieringen som legges inn skal være 60 prosent av finansieringen for tiårsperioden.» Vil dette si at utover denne føringen så er det ikke noen minimum og maksimum støttebeløp per år?
Årlig finansiering fra SFF-ordningen kan være ujevnt fordelt over år, men summen av de første 72 månedene skal være 60 % av finansieringen.

Søknadsskjemaet på "Mitt Nettsted"

Hvorfor får jeg ikke satt prosjektperioden til ti år i søknadsskjemaet? Beklageligvis er det ikke teknisk støtte for prosjektperiode på 10 år systemet vårt.