Om FRIPRO

Ny viten oppstår ofte på uventede måter og på områder det er umulig å forutsi. Derfor er fri, grunnleggende forskning viktig for vitenskapelig og faglig fornyelse, og kan danne grunnlag for mer anvendt forskning, næringsutvikling og politikkutforming. FRIPRO skal bidra til dette, og lyser ut midler til grunnleggende og grensesprengende forskningsprosjekter innenfor alle fagområder, hvor prosjektideene kommer fra forskerne selv.

FRIPRO skal fremme

  • vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront
  • dristig og nyskapende forskning
  • karriere for unge forskertalenter

Hva lyser vi ut midler til?

FRIPRO skal bidra til nyskapende forskning og faglig fornyelse. Midlene går til forskere i ulike stadier av forskerkarrieren. Det er årlige utlysninger av forskerprosjekt for

  • etablerte forskere (forskerprosjekt)
  • unge forskere tidlig i karrieren som skal få erfaring som projektledere (unge forskertalenter)
  • forskere tidlig i karrieren som skal få internasjonal forskererfaring over en lengre periode (internasjonalt mobilitetsstipend)

I tillegg har vi en ordning for at søkere som har gjort det bra i the European Research Council (ERC), men ikke har nådd opp, kan søke midler for å forbedre søknaden sin. Denne ordningen vil du finne under søknadstypen Koordinerings- og støtteaktiviteter. (Prosjektetableringsstøtte)

Vi tildeler også mobilitetsstøtte til utenlandsopphold slik at doktorgrads- og postdoktorstipendiater og prosjektledere for unge forskertalenter-prosjekter kan ha utenlandsopphold i løpet av perioden de jobber i et FRIPRO-prosjekt. Mobilitetsstøtte finner du også under søknadstypen Koordinerings- og støtteaktiviteter.

Hvem kan søke midler fra FRIPRO?

FRIPRO er rettet mot forskermiljøer, og det er derfor kun forskningsorganisasjoner, eventuelt med samarbeid med andre forskningsorganisasjoner, som kan søke om midler fra oss. Bedrifter og andre foretak kan ikke være samarbeidspartnere, men kan levere enkle FoU-tjenester til prosjektene.

Konkurransen i FRIPRO er hard, med innvilgelse på 8-12 prosent de siste årene. Det gjør at kun de beste forskerne med spesielt gode prosjekter og svært godt skrevne søknader har mulighet til å nå opp. Prosjektenes vitenskapelige kvalitet og grensesprengende og faglig nyskapende karakter (vurderingskriteriet Excellence) er det viktigste når søknader blir valgt ut til finansiering fra FRIPRO.

Under ser du en oversikt over resultater for søknadsbehandlingen av de gamle søknadstypene Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend for de tre siste årene (2016-2018).

  2018   2017   2016  

Søknadstype

Søkt

Innvilget

Søkt

Innvilget

Søkt

Innvilget

Forskerprosjekt

811

7 %

767

8 %

788

8 %

Unge forskertalenter

376

9 %

398

9 %

353

13 %

Mobilitetsstipend

92

16 %

70

20 %

75

20 %

Totalt

1279

8 %

1235

9 %

1216

10 %