Om banebrytende forskning (tidligere FRIPRO)

Ny viten oppstår ofte på uventede måter og på områder det er umulig å forutsi. Derfor er fri, grunnleggende forskning viktig for vitenskapelig og faglig fornyelse, og kan danne grunnlag for mer anvendt forskning, næringsutvikling og politikkutforming. Banebrytende forskning skal bidra til dette, og lyser ut midler til banebrytende forskningsprosjekter av både grunnleggende og anvendt karakter innenfor alle fag og tema. Prosjektideene kommer fra forskerne selv.

Banebrytende forskning skal fremme

  • vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront
  • dristig og nyskapende forskning
  • karriere for unge forskertalenter

Hva lyser vi ut midler til?

Banebrytende forskning skal bidra til nyskapende forskning og faglig fornyelse. Midlene går til forskere i ulike stadier av forskerkarrieren. Det er årlige utlysninger av Forskerprosjekt for

  • etablerte forskere (Forskerprosjekt for fornyelse)
  • unge forskere tidlig i karrieren som skal få erfaring som prosjektledere (Forskerprosjekt for unge talenter)
  • forskere tidlig i karrieren som skal få internasjonal forskererfaring over en lengre periode (Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet)

I 2021 lyser vi også ut midler til Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt.

Les nærmere beskrivelse her.

Søknadsfristen i 2021 var 10. februar – se de gjennomførte utlysningene her.

I tillegg har vi en ordning for at søkere som har gjort det bra i European Research Council (ERC), men ikke har nådd opp, kan søke midler for å forbedre søknaden sin. Denne ordningen vil du finne under søknadstypen Koordinerings- og støtteaktiviteter. Økonomisk støtte til å sende ny ERC-søknad.

Vi tildeler også støtte til opphold i utlandet som du kan søke mens du jobber i et Forskerprosjekt:

Hvem kan søke midler fra banebrytende forskning?

Banebrytende forskning er rettet mot forskermiljøer, og det er derfor kun godkjente forskningsorganisasjoner, eventuelt i samarbeid med andre forskningsorganisasjoner, som kan søke om midler fra oss. Bedrifter og andre foretak kan ikke være samarbeidspartnere, men de kan være leverandører av FoU-tjenester til prosjektene.

Konkurransen i Banebrytende forskning er hard, med en innvilgelse på mellom 8 og 12 prosent de siste årene. Det gjør at kun de beste forskerne med spesielt gode prosjekter og svært godt skrevne søknader har mulighet til å nå opp. Prosjektenes vitenskapelige kvalitet og grensesprengende og faglig nyskapende karakter (vurderingskriteriet Excellence) vektlegges mer enn de andre vurderingskriteriene når søknader blir valgt ut til finansiering fra Banebrytende forskning.

Under ser du en oversikt over resultater fra søknadsbehandlingen i daværende FRIPRO av de tidligere søknadstypene Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend for årene 2016-2018.

  2018   2017   2016  

Søknadstype

Søkt

Innvilget

Søkt

Innvilget

Søkt

Innvilget

Forskerprosjekt

811

7 %

767

8 %

788

8 %

Unge forskertalenter

376

9 %

398

9 %

353

13 %

Mobilitetsstipend

92

16 %

70

20 %

75

20 %

Totalt

1279

8 %

1235

9 %

1216

10 %