Effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage og skole

Vi lyser ut midler til forskning på effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage og skole. Midlene er en del av Regjeringens kompetansestrategi.

Vi har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) å lyse ut midler til forskningsprosjekter som skal måle effekten av tiltak for økt kvalitet i barnehage og skole.

Midler til dette formålet er omtalt som Innovasjonsordningen i Meld. St. 21 (2016-2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen. Satsingen er en del av Regjeringens kompetansestrategi der ønsket er å etablere en ny modell for kompetanseutvikling i skolen.

Krav til forskningsdesign

Det stilles tydelige krav til forskningsdesign, men det er opp til sektoren å definere hvilke tiltak som prøves ut. Det er viktig at tiltakene er godt forankret hos barnehage- og skoleeiere, men det er en forutsetning at tiltakene planlegges og implementeres i tett samarbeid med forskere.

Forskningsorganisasjoner som kan søke, men at det er krav om samarbeid med barnehage eller skoleeiere.

Det er også ønskelig med intervensjonsstudier der effekter kan måles fortrinnsvis gjennom randomiserte, kontrollerte studier (RCT) eller kvasi-eksperimentelle design.

Formålet med satsingen

Formålet med satsingen er å undersøke effekten av tiltak som iverksettes for å få bedre kvalitet i barnehage og skole. Innsatsen skal resultere i mer forskningsbasert kunnskap som er relevant for barnehagens og skolens arbeid med å drive utviklingsarbeid og forbedre praksis.

Ønsker du mer informasjon om mulighetene for offentlig sektor?