Effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage, skole og videregående opplæring

Vi lyser ut midler til forskning på effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage, skole og videregående opplæring. Midlene er en del av Regjeringens kompetansestrategi.

Vi har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) å lyse ut midler til forskningsprosjekter som skal måle effekten av tiltak for økt kvalitet i barnehage, skole og videregående opplæring.

Midler til dette formålet er omtalt som Innovasjonsordningen i Meld. St. 21 (2016-2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen. Satsingen er en del av Regjeringens kompetansestrategi der ønsket er å etablere en ny modell for kompetanseutvikling i skolen.

Krav til forskningsdesign

Det stilles tydelige krav til forskningsdesign, men det er opp til sektoren å definere hvilke tiltak som prøves ut. Det er viktig at tiltakene er godt forankret hos barnehage- og skoleeiere, men det er en forutsetning at tiltakene planlegges og implementeres i tett samarbeid med forskere.

Forskningsorganisasjoner kan søke, men det er krav om samarbeid med barnehage- eller skoleeiere.

Det er også ønskelig med intervensjonsstudier der effekter kan måles fortrinnsvis gjennom randomiserte, kontrollerte studier (RCT) eller kvasi-eksperimentelle design.

Formålet med satsingen

Formålet med satsingen er å undersøke effekten av tiltak som iverksettes for å få bedre kvalitet i barnehage og skole. Innsatsen skal resultere i mer forskningsbasert kunnskap som er relevant for barnehagens og skolens arbeid med å drive utviklingsarbeid og forbedre praksis.

Ønsker du mer informasjon om mulighetene for offentlig sektor?