Hva er et forskningsprogram?

Et forskningsprogram er en målrettet forskningsinnsats for å fremskaffe ny kunnskap og innovasjon på et avgrenset felt; det kan være et tema og/eller en bransje.

Ansvaret for gjennomføringen innenfor fastlagte faglige og økonomiske rammer er lagt til et porteføljestyre og Forskningsrådets administrasjon.

En god del av Forskningsrådets aktiviteter er ikke definert som programmer i streng forstand (eksempler: FRIPRO, INFRASTRUKTUR), men vi tar dem med her likevel.

Porteføljestyrene har disse oppgavene

 • bidra til å sette i verk forsknings- og innovasjonspolitikken innenfor sitt ansvarsområde
 • planlegge forsknings- og innovasjonsaktiviteter
  beslutte tildeling av forskningsmidler
 • sikre effekter av investeringene
 • gi råd til Forskningsrådets administrasjon

Humaniora og samfunnsvitenskap

FRIPRO – FRIHUMSAM,
unge talenter, mobilitet

Livsvitenskap

FRIPRO – FRIMEDBIO,
unge talenter, mobilitet

Naturvitenskap og teknologi

FRIPRO – FRINATEK,
unge talenter, mobilitet

Senterordninger, grunnbevilgninger og andre programmer

Grunnbevilgninger

Forskningrådet administrerer grunnbevilgningene til forskningsinstituttene, tilsammen 1,4 milliarder kroner i året. Disse bevilgningningene er ikke konkuransearenaer som vanlige progammer

 • RBGRUNTEKN — Resultatbasert grunnbevilgning teknisk-industrielle institutter
 • RBGRUNPRIM — Resultatbasert grunnbevilgning til primærnæringsinstitutter
 • STIM-EU — Stimuleringstiltak for økt deltakelse av forskningsinstitutter i EUs rammeprogram
 • RBGRUNSAMF — Resultatbasert grunnbevilgning til de samfunnsvitenskapelige instituttene
 • RBGRUNMILJ — Resultatbasert grunnbevilgning til miljøinstituttene
 • NOFIMA-SLF — Nofimas strategiske programmer
 • SIPHINIFES — SIP v HI og NIFES fin av FKD
 • STIPINST — Stipendiatstillinger i instituttsektoren
 • STRAT-MAT — Strategisk satsing på mat

Andre programmer

Forskningsrådet har i tillegg en del små og store programmer med spesielle formål

 • FLINSTUD — Forskerlinjen/Studentstipend FORINNPOL
 • NANSEN — Arven etter Nansen
 • FORSKSKOLE — Forskerskoler
 • EUROSTARS — EUROSTARS
 • PES2020 — Støtte til prosjektetablering H2020
 • FFL-JA - Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri