Porteføljeplan for Naturvitenskap og teknologi

Investeringsmål

De overordnete målene og prioriteringene for porteføljen er hentet fra regjeringens langtidsplan for forskning og utdanning (LTP)[18] og mål- og resultatstyringssystemet for Forskningsrådet (MRS)[19]. Hovedmålene og delmålene for porteføljen bygger på Forskningsrådets reviderte strategi fra 2020[20]. Hovedmålene beskriver den tilstanden Forskningsrådet ønsker å oppnå i samfunnet gjennom sin innsats. Delmålene beskriver behov i det norske forskningssystemet eller hos brukerne av forskningen, som det er nødvendig å møte for å nå samfunnsmålene. For grunnleggende og grensesprengende forskning er brukerne i hovedsak andre forskere innenfor alle sektorer.

Porteføljestyret setter seg følgende hovedmål og delmål basert på Forskningsrådets strategi: 

Overordnet mål og prioriteringer

Hovedmål
(samfunnsmål)

Delmål
(brukermål)

Overordnet mål i LTP:

  • Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet

Mål i MRS:

  • Økt vitenskapelig kvalitet
  • Velfungerende forskningssystem

Grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Velfungerende åpne konkurransearenaer for forskning og innovasjon

Strategiske satsinger som kan flytte forsknings- og innovasjonsfronten

Attraktiv karriereutvikling for et mangfold av forskertalenter

Effektive insentiver for grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem

Godt samspill mellom utdanning, forskning og innovasjon

Høy deltagelse i internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid

Etisk og samfunnsansvarlig forskning og innovasjon

Åpne forsknings- og innovasjonsprosesser som muliggjør bred tilgang til og verifisering av resultater

Relevant, oppdatert og bredt tilgjengelig forskningsinfrastruktur

Referanser

18

regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-4-20182019/id2614131/

19 forskningsradet.no/contentassets/a8da6b1c63814652b314af5d4950e940/kud-statsbudsjettet-2020---tildeling-til-norges-forskningsrad.pdf
20 Lenke til Forskningsrådets nye strategi når den blir tilgjengelig