Porteføljeplan for Naturvitenskap og teknologi

Investeringsmål

De overordnete målene og prioriteringene for porteføljen er hentet fra regjeringens langtidsplan for forskning og utdanning (LTP)[18] og mål- og resultatstyringssystemet for Forskningsrådet (MRS)[19]. Hovedmålene og delmålene for porteføljen bygger på Forskningsrådets reviderte strategi fra 2020[20]. Hovedmålene beskriver den tilstanden Forskningsrådet ønsker å oppnå i samfunnet gjennom sin innsats. Delmålene beskriver behov i det norske forskningssystemet eller hos brukerne av forskningen, som det er nødvendig å møte for å nå samfunnsmålene. For grunnleggende og grensesprengende forskning er brukerne i hovedsak andre forskere innenfor alle sektorer.

Porteføljestyret setter seg følgende hovedmål og delmål basert på Forskningsrådets strategi: 

Overordnet mål og prioriteringer

Hovedmål
(samfunnsmål)

Delmål
(brukermål)

Overordnet mål i LTP:

  • Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet

Mål i MRS:

  • Økt vitenskapelig kvalitet
  • Velfungerende forskningssystem

Grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Velfungerende åpne konkurransearenaer for forskning og innovasjon

Strategiske satsinger som kan flytte forsknings- og innovasjonsfronten

Attraktiv karriereutvikling for et mangfold av forskertalenter

Effektive insentiver for grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem

Godt samspill mellom utdanning, forskning og innovasjon

Høy deltagelse i internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid

Etisk og samfunnsansvarlig forskning og innovasjon

Åpne forsknings- og innovasjonsprosesser som muliggjør bred tilgang til og verifisering av resultater

Relevant, oppdatert og bredt tilgjengelig forskningsinfrastruktur

Referanser

18

regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-4-20182019/id2614131/

19 forskningsradet.no/contentassets/a8da6b1c63814652b314af5d4950e940/kud-statsbudsjettet-2020---tildeling-til-norges-forskningsrad.pdf
20 Lenke til Forskningsrådets nye strategi når den blir tilgjengelig

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 08.23 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.