Porteføljeplan Livsvitenskap

Investeringsmål

Hovedmålene og delmålene bygger på de overordnede målene og prioriteringer som er redegjort for i kapittel 2. Hovedmålene og brukermålene for porteføljen for livsvitenskap bygger på Forskningsrådets strategi 2020–2024. Hovedmålene beskriver den tilstanden Forskningsrådet ønsker å oppnå i samfunnet gjennom sin innsats. Brukermålene beskriver behov i det norske forskningssystemet eller hos brukerne av forskningen som er nødvendig for å nå samfunnsmålene. For grunnleggende og grensesprengende forskning er brukerne i hovedsak forskere innenfor alle sektorer.

Overordnet mål og prioriteringer fra strategien

Hovedmål
(samfunnsmål
)

Brukermål

Grensesprengende forskning og radikal innovasjon:

1. Velfungerende åpne konkurransearenaer for forskning og innovasjon

2. Strategiske satsinger som kan flytte forsknings- og innovasjonsfronten

3. Attraktiv karriereutvikling for et mangfold av forskertalenter

4. Effektive insentiver for grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Norske livsvitenskapelige forskningsmiljøer utfører grensesprengende forskning og radikal innovasjon.

I. Forskningsmiljøene driver forskning som bidrar til å flytte forsknings- og innovasjonsfronten 

Velfungerende forskning- og innovasjonssystem:

1.Godt samspill mellom utdanning, forskning og innovasjon

2. Høy deltagelse i internasjonalt forskningssamarbeid

3. Etisk og samfunnsansvarlig forskning og innovasjon

4. Åpne forsknings- og innovasjonsprosesser som muliggjør god tilgang til og verifisering av resultater

4. Relevant, oppdatert og bredt tilgjengelig forskningsinfrastruktur

 

Velfungerende forskning- og innovasjonssystem

II. Talentfulle forskere har attraktive karriereveier 

III. Forskningsrådet har finansieringsordninger for særlig dristig forskning og innovasjon med høy risiko og potensial

IV. Det er godt samspill mellom utdanning, forskning og innovasjon ved UHI-institusjonene

V. Livsvitenskapelige forskere, forskningsgrupper og forskningsmiljøer er sterke med høy deltagelse i internasjonalt forskningssamarbeid

VI. Forskningsmiljøene utfører forskning på en etisk samfunnsansvarlig måte.

Bærekraftig utvikling:

Nyskapende forsknings- og innovasjonsinnsats for bærekraft på tvers av fag, sektorer og finansieringskilder

Livsvitenskaplig forskning bidrar til å løse store bærekraft- og samfunnsutfordringer

VII. Forskningsmiljøene følger åpne forsknings- og innovasjonsprosesser

VIII. Forskningsmiljøene har relevant, oppdatert og bredt tilgjengelig forskningsinfrastruktur

IX. Livsvitenskapelige forskere bidrar aktivt til bærekraftig omstilling på viktige samfunnsområder

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 07.09 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.