Porteføljeplan for Helse

Investeringsmål

Grunnlagsdokumentene for investeringsmålene er Strategi for Norges forskningsråd 2020-2024, den nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategien HelseOmsorg21 og plandokumenter for budsjettmidlene til den målrettede helseforskningen. Investeringsmålene består av hovedmål og delmål. Hovedmålene er av typen samfunnsmål, mens delmålene er utformet som brukermål.