Porteføljeplanen for Energi, transport og lavutslipp

Tiltak

Porteføljestyrets felles samfunnsmål kan nås ved bruk av flere av Forskningsrådets virkemidler, internasjonal samfinansiering og av EUs rammeprogram. Som vist i figur 1 er det programmer og aktiviteter innenfor andre porteføljestyrers ansvarsområder som bidrar til målbildet, og vice versa.

Dette innebærer at Forskningsrådets porteføljestyrer er avhengige av hverandres beslutninger og planer.

I "versjon 1" av porteføljeplanen vil målbildet for porteføljen videreutvikles i tråd med prioriteringene i kapittel 2, og det vil bli synliggjort hvilke deler av målbildet som skal oppnås gjennom porteføljestyres egne tiltak og hvilke deler av målbildet som skal oppnås gjennom andre styrers tiltak (øvrig innsats).

Porteføljestyret vil legge vekt på å være smidige og fleksible for å kunne reagere raskt på endrede rammebetingelser og behov innen sektorene. Dette innebærer å gi rom for reallokering av ressurser mellom ulike tiltak, endre vektlegging på langsiktig og kortsiktig resultater, på næringsmessig og samfunnsmessig lønnsomhet, etc. underveis i planperioden.

Aktuelle tiltak er listet i tabellen nedenfor og er videre konkretisert i investeringsplanene:

Samfunnsmål  Egne tiltak  Forventes oppnådd gjennom øvrig innsats
 • et konkurranse- og omstillingsdyktig næringsliv på områder Norge har eller kan utvikle fortrinn
 • vitenskapelige miljøer innen energi, transport og by er relevante og fremragende
 • arrangere brede konkurransearenaer og finansiere prosjekter av høy kvalitet og relevans (utlysning KSP, FME, IPN og IPO)
 • finansiere innovasjonsprosjekter som er strategisk forankret hos næringslivet og/eller offentlig sektor (utlysning av IPN, Pilot-T og IPO)
 • finansiere grensesprengende og kreative prosjekter med radikalt nyskapende tematikk og høy risiko (Egne utlysninger)
 • finansiere grunnleggende forskning innen utvalgt tematikk (Utlysning av FP, til dels FME og KSP)
 • bidra til åpen forskning i henhold til forskningsetiske normer. 
 • SkatteFUNN
 • BIA
 • FRIPRO – finansiering av grunnleggende forskning
 • FORINFRA (Forskningsinfrastruktur)
 • Horisont Europa
 • stimulere til deltagelse i relevante internasjonale utlysninger (mobiliseringsarbeid, lyse ut MVO)
 • delta i aktuelle fellesutlysninger med andre land
 • utlyse midler til arrangement, nettverk, kommunikasjon og mobilitet nasjonalt og internasjonalt
 • mobilisere eksisterende og nye aktører til økt deltagelse og innovasjon i næringslivet og offentlig sektor (egne og eksterne møter, webinarer etc)
 • i samarbeid med Internasjonal avdeling (EU, Bilat, CHINOR, INDNOR mfl.)
 • i samarbeid med andre porteføljer om mobilisering (BIA, Petro, Hav, Kommunikasjon, mobiliseringsteamet, mfl.)
 • samfunnet er klimanøytralt og ivaretar naturmangfold
 • norske, fornybare energiressurser utnyttes bærekraftig
 • transport og mobilitet foregår miljøvennlig, sikkert og effektivt
 • byer og byregioner er smarte, bærekraftige og trygge 
 • finansiere prosjekter på særdeles samfunnskritiske områder hvor det er viktig at Norge bygger kompetanse og nye løsninger (Utlysning av IPN, Pilot-T, IPO, KSP, mm)
 • missions – grønn konkurransekraft: finansiere prosjekter for bærekraftige løsninger innen energi, transport og lavutslipp som ivaretar hensyn til klima, natur, samfunn og økonomi. Initiere tematisk målrettede satsinger (missions)/industrielle satsninger på områder hvor Norge har særlig gode forutsetninger og et særskilt ansvar for å spille en viktig rolle inkludert utvikling av klimapositiv teknologi
 • finansiere raske, spissede prosjekter med aktuelle problemstillinger og finansiere langsiktige og store prosjekter som er nødvendig for en transformativ samfunnsomstilling (FME, IPN/IPO, KSP)
 • finansiere prosjekter som gir rask realisering av løsninger for effektivitet, sikkerhet og reduserte kostnader i transport- og energisektoren/ finansiere prosjekter som gir rask realisering av løsninger for reduksjon i klimagassutslipp (IPN/IPO/PilotT)
 • ta initiativ til samarbeid på tvers av Forskningsrådets porteføljer og aktiviteter og på tvers av sektorer
 • bidra til å samordne innsats mellom Forskningsrådet og andre virkemiddelaktører og bidra til at virkemidlene henger godt sammen (Pilot-E, Pilot-T) 
 • deltagelse fra andre porteføljestyrer med i målrettede satsinger (Missions – HAV, PETRO, mfl.)
 • delta i og invitere til fellesutlysninger som bygger opp under målene i planen (Landmil, Demokrati, styring og fornyelse, IKT, Klimapol mfl.)
 • samarbeid med IN, ENOVA, Gassnova (Pilot-E, Pilot-T, CLIMIT, mfl.)
 
 • ta initiativ til utarbeiding av kunnskapsgrunnlag og formidling av resultater
 • i samarbeid Stateval, adm. dir. stab og andre avdelinger