Porteføljeplanen for Energi, transport og lavutslipp

Samfunnsmål

Porteføljeplanen skal ha både samfunnsmål og brukermål. I denne versjonen av porteføljeplanen beskrives bare samfunnsmålene. Senere skal det utarbeides delporteføljeplaner som skal erstatte programplanene, i disse planene vil det være brukermål. Prioriteringer og tiltak skisseres overordnet i porteføljeplanen og konkretiseres i delporteføljeplaner og investeringsplaner. Resultater, virkninger og samfunnseffekter konkretiseres i delporteføljeplanene.

Figur 2: Målstruktur for porteføljeplan, delporteføljeplan og investeringsplan

Det er definert seks samfunnsmål for porteføljen, hvorav fire er tematiske og to er strukturelle:


Tematiske

  • samfunnet er klimanøytralt og ivaretar naturmangfold
  • norske, fornybare energiressurser utnyttes bærekraftig
  • transport og mobilitet foregår miljøvennlig, sikkert og effektivt
  • byer og byregioner er smarte, bærekraftige og trygge

Strukturelle

  • et konkurranse- og omstillingsdyktig næringsliv på områder Norge har eller kan utvikle fortrinn
  • vitenskapelige miljøer innen energi, transport og by er relevante og fremragende

Målene ivaretas i ulik grad i de tre delporteføljene.