Porteføljeplanen for Energi, transport og lavutslipp

Investeringsmål

I utarbeidelsen av mål for porteføljen er det foretatt en gjennomgang av målbildet i viktige strategiske dokumenter som FNs bærekraftsmål, Paris-avtalen, Europakommisjonens Green Deal, Langtidsplanen for forskning og utdanning, Nasjonal transportplan og tildelingsbrev fra departementene. Mens de norske klimapolitiske målene i den vedtatte klimaloven fokuserer på omstilling mot et lavutslippssamfunn, ønsker porteføljestyret for Energi, transport og lavutslipp å styre porteføljen mot et nullutslippssamfunn. Porteføljestyret mener at dette er nødvendig for at Norge skal kunne oppfylle sine sannsynlige forpliktelser i Parisavtalen og European Green Deal. Omstilling til et lavutslippssamfunn gir muligheter for økt verdiskaping og nye arbeidsplasser. En rekke av FNs bærekraftsmål vil være førende for arbeidet med porteføljen. Bærekraftsmålene kan være innbyrdes motstridende. Porteføljestyret vil vektlegge en god balanse mellom de relevante målene slik at synergier styrkes og målkonflikter svekkes.

Målstrukturen i Forskningsrådets reviderte hovedstrategi ligger til grunn for porteføljestyringen. Strategiens overordnede mål er Bærekraftig utvikling, Grensesprengende forsking og radikal innovasjon, Omstilling i næringsliv og offentlig sektor i tillegg til Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem. Porteføljen for Energi, transport og lavutslipp vil levere på disse fire målene, og har et særskilt ansvar for de strategiske områdene "grønt skifte" og "teknologi og digitalisering".