Porteføljeplanen for Energi, transport og lavutslipp

Forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter

Den samlede porteføljen til Energi, transport og lavutslipp skal gi samfunnseffekter som bidrar til å realisere porteføljens samfunnsmål. I denne versjonen av porteføljeplanen ("versjon 0") er det de underliggende programplanene sine tematiske og strategiske mål, sammen med de overordnede føringene som porteføljestyret har lagt, som vil være styrende for valg av tiltak. Prosjekter innenfor de ulike programmene vil i ulik grad og på ulik måte bidra til samfunnsmålene. I den neste versjonen av porteføljeplanen ("versjon 1") vil det for hver av delporteføljene utvikles brukermål som samlet skal gi virkninger og effekter for oppnåelse av porteføljens samfunnsmål.

For å vurdere måloppnåelse skal det utvikles indikatorer knyttet både til søknader og konkrete resultater fra prosjektene. Indikatorer knyttet til søknader måles og vurderes etter gjennomført søknadsprosess og tildeling, mens indikatorer for innovasjon og forskning typisk først kan måles etter prosjektavslutning. Resultat- og innsatsindikatorer kan måles for hele porteføljen og per program/delportefølje.