Porteføljeplanen for Energi, transport og lavutslipp

Gjelder fra 2020

Porteføljeplanen beskriver investeringsmål, tiltak og forventede virkninger og samfunnseffekter av investeringene. Planen beskriver tiltak som skal iverksettes gjennom porteføljestyrets egne investeringer og tiltak som må iverksettes gjennom investeringer gjort av andre styrer. Plan for operasjonalisering av porteføljeplanen fremkommer i de treårige investeringsplanene. Grunnlaget for investeringsplanene er i tillegg til porteføljeplanen også årlige porteføljeanalyser, tildelte budsjetter og porteføljestyrets langtidsbudsjett.

Framtidsblikk

Porteføljestyret for Energi, transport og lavutslipp har dette framtidsbildet for arbeidet med porteføljen og for hva vi vil sikte mot i 2050:

Energi-og transportsektorene leverer bærekraftige, klimapositive og klimanøytrale løsninger, teknologier og tjenester til hele samfunnet.
De menneskeskapte klimagassutslippene er netto null, nasjonalt og internasjonalt. Mobilitetstjenestene er smarte, inkluderende og effektive, har lav ulykkesrisiko og lave utslipp. Innbyggere og samfunnsaktører tar klima-og miljøvennlige valg som forbedrer livskvaliteten. Bærekraftig arealbruk reduserer press på naturmangfold og sikrer at økosystemene er robuste og artsrike. Norsk næringsliv leverer konkurransedyktige løsninger for utvikling og bruk av fornybar energi. Byer og byregioner er inkluderende, tilpasningsdyktige og attraktive å leve i. Forskningsmiljøer, næringsliv og offentlig sektor samarbeider om utvikling av løsninger som gir verdiskaping og kunnskapsgrunnlag for politikkutvikling.

I denne porteføljeplanen vil vi beskrive mål og virkemidler i arbeidet mot fremtidsbildet.