Porteføljestyrer

Forskningsrådet har 15 porteføljestyrer. Hvert av dem har ansvar for en portefølje av programmer og andre aktiviteter innenfor et tematisk område eller et fagområde.

Porteføljestyrene har disse oppgavene

  • bidra til å sette i verk forsknings- og innovasjonspolitikken innenfor sitt ansvarsområde
  • planlegge forsknings- og innovasjonsaktiviteter
  • beslutte tildeling av forskningsmidler
  • sikre effekter av investeringene
  • gi råd til Forskningsrådets administrasjon

Våre 15 porteføljestyrer

Porteføljestyrene har vanligvis 10-12 medlemmer som oppnevnes for fire år. Vi har porteføljestyrer for