Porteføljestyra våre

Forskingsrådet har 16 porteføljestyre. Kvart enkelt av dei har ansvaret for å gjere investeringar innanfor ei eller fleire prioriteringane våre.

Dei har også ansvaret for å følgje med på investeringar som er innanfor heile porteføljeområdet sitt, sjølv om det her er andre porteføljestyre som tek dei endelege avgjerdene. Porteføljestyret har også ansvaret for å bidra til internasjonalisering, mellom anna gjennom EUs rammeprogram for forsking og innovasjon.

Porteføljestyret skal gi råd til administrerande direktør om korleis porteføljane skal følgjast opp på eit overordna nivå, i tillegg til reint faglege råd innanfor ansvarsområdet sitt. Porteføljestyret skal fordele midlane i tråd med korleis Forskingsrådets styre har disponert dei. Målet med porteføljestyringa er å få meir føreseielege utlysingar av Forskingsråds-midlar og best moglege prosjektporteføljar innanfor kvart porteføljestyre sitt ansvarsområde.

Porteføljestyra har vanlegvis ti-tolv medlemmar som blir oppnemnde for fire år av gongen. Vi har porteføljestyre for

Meldinger ved utskriftstidspunkt 31. mars 2023, 10.33 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.