Porteføljestyra våre

Forskingsrådet har 15 porteføljestyre. Kvart enkelt av dei har ansvaret for ei portefølje av program og andre aktivitetar innanfor eit tematisk område eller eit fagområde.

Porteføljestyra har desse oppgåvene

  • bidra til å setje i verk forskings- og innovasjonspolitikken innanfor sitt ansvarsområde
  • planleggje forskings- og innovasjonsaktivitetar
  • beslutte tildeling av forskingsmidlar
  • sikre effektar av investeringane
  • gi råd til Forskingsrådets administrasjon

Dei 15 porteføljestyra våre

Porteføljestyra har vanlegvis ti-tolv medlemmar som blir oppnemnde for fire år. Vi har porteføljestyre for