Porteføljestyra våre

Forskingsrådet har 16 porteføljestyre og ei styringsgruppe. Kvart enkelt av dei har ansvaret for å gjere investeringar innanfor eitt eller fleire av Forskingsrådets budsjettformål.

Dei har også ansvaret for å følgje med på investeringar som er innanfor heile porteføljeområdet sitt, sjølv om det her er andre porteføljestyre som tek dei endelege avgjerdene. Porteføljestyret har også ansvaret for å bidra til internasjonalisering, mellom anna gjennom EUs rammeprogram for forsking og innovasjon.

Porteføljestyret skal gi råd til administrerande direktør om korleis porteføljane skal følgjast opp på eit overordna nivå, i tillegg til reint faglege råd innanfor ansvarsområdet sitt. Porteføljestyret skal fordele midlane i tråd med korleis Forskingsrådets styre har disponert dei. Målet med porteføljestyringa er å få meir føreseielege utlysingar av Forskingsråds-midlar og best moglege prosjektporteføljar innanfor kvart porteføljestyre sitt ansvarsområde.

Porteføljestyra har vanlegvis ti-tolv medlemmar som blir oppnemnde for fire år av gongen. Vi har porteføljestyre for