Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold
 

Personal- og indirekte kostnader

En og samme person kan ikke belaste Forskningsrådsprosjekter med mer enn ett årsverk i samme kalenderår.

UoH-sektoren

Etter pålegg fra Kunnskapsdepartementet skal institusjoner i UoH-sektoren fra og med 2014 legge TDI-modellen til grunn for budsjettering av personal og indirekte kostnader i søknader til Forskningsrådet.

For institusjoner som ennå ikke har tatt i bruk TDI-modellen, kan satsen for rundsumbevilgning til doktor- og postdoktorstipend benyttes for å budsjettere kostnader for vitenskapelig personell. Det er også mulig å budsjettere med planlagt faktisk lønn (inkl. sosiale kostnader) med et påslag (overheadsats) på 25 % for indirekte kostnader. For teknisk og administrativt personell som lønnes av prosjektet, skal faktisk lønn (inkl. sosiale kostnader) med et påslag (overheadsats) på 25 % for indirekte kostnader, legges til grunn for budsjettering av kostnader.

Uansett hvilken modell som benyttes, er det rundsumsatsene som definerer beløpet det kan søkes om støtte til fra Forskningsrådet både for stipendiater og annet vitenskapelig personell. Differansen mellom de budsjetterte lønnskostnadene og Forskningsrådets rundsumsats føres som egenfinansiert innsats.

Personalkostnader og indirekte kostnader for samarbeidspartnere ved UoH i utlandet kan budsjetteres ut ifra institusjonenes egne beregningsmodeller eller med faktisk lønn (inkl. sosiale kostnader) med et påslag (overheadsats) på 25 % for indirekte kostnader.

Instituttsektoren

Personalkostnader og indirekte kostnader skal budsjetteres under ett som beregnede timesatser for de ulike gruppene av FoU-medarbeidere som inngår i prosjektet. Instituttet oppgir årlig de beregnede timesatsene til Forskningsrådet på eget skjema ZIP - 40 KB . Timesatsene skal brukes i alle søknader fra instituttet og tilsvare de faktiske kostnadene basert på effektiv drift.

Personalkostnader og indirekte kostnader for institutter i utlandet som er samarbeidspartnere i prosjektet, kan budsjetteres ut ifra institusjonenes egne beregningsmodeller eller med faktisk lønn (inkl. sosiale kostnader) med et påslag (overheadsats) på 25 % for indirekte kostnader.

Bedrifter

Personalkostnader og indirekte kostnader kan budsjetteres under ett som beregnede timesatser basert på nominell årslønn for bedriftenes FoU-personale som deltar i prosjektet, etter følgende regler:

  • Timesatsene beregnes med utgangspunkt i nominell årslønn. Etter avtale med Forskningsrådet kan gjennomsnittssatser for grupper av FoU-medarbeidere benyttes.
  • Timesatsene kan ikke overstige 1100 kroner eller 1,2 ‰ av nominell årslønn.
  • En medarbeider kan maksimalt belaste prosjekter finansiert av Forskningsrådet med 1850 timer per år.

Disse reglene gjelder i alle tilfeller der personalkostnader for bedrifter i Norge inngår i grunnlaget for tildeling av støtte fra Forskningsrådet, dvs. uavhengig av om bedriften har rollen som prosjektansvarlig eller ikke.

Offentlig sektor

For enheter i offentlig sektor ( Definisjon av offentlig sektor PDF - 62 KB ) kan personalkostnader og indirekte kostnader budsjetteres under ett som beregnede timesatser basert på nominell årslønn for FoU-personalet i enheten som deltar i prosjektet. Timesatsen beregnes etter følgende regler:

  • Timesatsene beregnes med utgangspunkt i nominell årslønn. Etter avtale med Forskningsrådet kan gjennomsnittssatser for grupper av FoU-medarbeidere benyttes.
  • Timesatsene kan ikke overstige 1100 kroner eller 1,2 ‰ av nominell årslønn.
  • En medarbeider kan maksimalt belaste prosjekter finansiert av Forskningsrådet med 1850 timer per år.

Disse reglene gjelder i alle tilfeller der personalkostnader for enheter inngår i grunnlaget for tildeling av støtte fra Forskningsrådet, dvs. uavhengig av om de har rollen som prosjektansvarlig eller ikke.

Publisert:
20.02.2015