Gå direkte til innhold
 

Personal- og indirekte kostnader

En og samme person kan ikke belaste Forskningsrådsprosjekter med mer enn ett årsverk i samme kalenderår.

UoH-sektoren

Etter pålegg fra Kunnskapsdepartementet skal institusjoner i UH-sektoren legge TDI-modellen til grunn for budsjettering av personal og indirekte kostnader i søknader til Forskningsrådet.

For UH-sektoren bidrar Forskningsrådet til dekning av lønnskostnadene til vitenskapelig personell med rundsumsatsen for stipendiater. Differansen mellom de budsjetterte kostnadene og rundsumsatsen føres opp som egenfinansiering eller annen finansiering.

Personalkostnader og indirekte kostnader for samarbeidspartnere ved UH i utlandet kan budsjetteres ut ifra institusjonenes egne beregningsmodeller eller med arbeidsgivers lønnskostnader (inkl. sosiale kostnader) med et påslag (overheadsats) på 25 % for dekning av indirekte kostnader.

Instituttsektoren

Personalkostnader og indirekte kostnader skal budsjetteres under ett som beregnede timesatser for de ulike gruppene av FoU-medarbeidere som inngår i prosjektet. Instituttet melder årlig inn sine beregnede timesatser til Forskningsrådet på eget skjema ZIP - 187 KB . Timesatsene skal brukes i alle søknader fra instituttet eller der instituttet er prosjektpartner som inngår i faktisk samarbeid med prosjektansvarlig. Timesatsene skal tilsvare de faktiske kostnadene basert på effektiv drift. Dersom de budsjetterte kostnadene i en søknad ikke samsvarer med innmeldte timesatser, må dette følges opp.

Personalkostnader og indirekte kostnader for institutter i utlandet som er samarbeidspartnere i prosjektet, kan budsjetteres ut ifra institusjonenes egne beregningsmodeller eller med faktisk lønn (inkl. sosiale kostnader) med et påslag (overheadsats) på 25 % for indirekte kostnader.

Bedrifter

Personalkostnader og indirekte kostnader for bedriftenes FoU-personale som deltar i prosjektet kan budsjetteres under ett ved beregnede timesatser. Timesatsen for den enkelte medarbeider beregnes da med utgangspunkt i avtalt årslønn. Timesatsen skal dekke lønnskostnader, med et påslag for sosiale kostnader forbundet med utbetalt lønn, samt indirekte kostnader som er relevante for FoU-medarbeiderens innsats i prosjektet. Påslaget for indirekte kostnader må kunne godtgjøres ut fra regnskapsførte kostnader i virksomheten.

For bruk av beregnede timesatser gjelder følgende regler:

  • • Timesats beregnes med utgangspunkt i avtalt årslønn, med en maksimal beregningssats på 1,2 ‰ av årslønnen.
  • • Timesatsen kan ikke overstige 1100 kroner.
  • • En medarbeider kan maksimalt belaste prosjekter finansiert av Forskningsrådet med 1850 timer per år.

I søknaden kan det budsjetteres med en gjennomsnittlig timesats. Dersom prosjektsøknaden innvilges, må prosjektregnskapet baseres på faktisk lønn for den enkelte medarbeider. Bedriften kan i sin regnskapsrapportering benytte felles timesatser for grupper av medarbeidere, men satsen må for hver enkelt medarbeider være innenfor de begrensninger som er nevnt ovenfor. Det er utarbeidet egne retningslinjer som skal benyttes ved prosjektregnskapsrapporteringen. Disse retningslinjene er basert på prinsippet om at bare faktiske kostnader kan inngå i rapporterte prosjektkostnader.

Disse reglene gjelder i alle tilfeller der personalkostnader for bedrifter i Norge inngår i grunnlaget for tildeling av støtte fra Forskningsrådet, dvs. uavhengig av om bedriften har rollen som prosjektansvarlig eller prosjektpartner.

Offentlig sektor

For enheter i offentlig sektor ( Definisjon av offentlig sektor PDF - 62 KB ) kan personalkostnader og indirekte kostnader budsjetteres under ett som beregnede timesatser.  Timesatsen for den enkelte medarbeider beregnes da med utgangspunkt i avtalt årslønn. Timesatsen skal dekke lønnskostnader, med et påslag for sosiale kostnader forbundet med utbetalt lønn, samt indirekte kostnader som er relevante for FoU-medarbeiderens innsats i prosjektet. Påslaget for indirekte kostnader må kunne godtgjøres ut fra regnskapsførte kostnader i virksomheten.

For bruk av beregnede timesatser gjelder følgende regler:

  • Timesatsene beregnes med utgangspunkt i avtalt årslønn, med en maksimal beregningsrate på 1,2 ‰ av årslønnen.
  • Timesatsene kan ikke overstige 1100 kroner.
  • En medarbeider kan maksimalt belaste prosjekter finansiert av Forskningsrådet med 1850 timer per år.

I søknaden kan det budsjetteres med en gjennomsnittlig timesats. Dersom prosjektsøknaden innvilges, må prosjektregnskapet baseres på faktisk lønn for den enkelte medarbeider. Offentlig sektor kan i sin regnskapsrapportering benytte felles timesatser for grupper av medarbeidere, men satsen må for hver enkelt medarbeider være innenfor de begrensninger som er nevnt ovenfor. Det er utarbeidet egne retningslinjer som skal benyttes ved prosjektregnskapsrapporteringen. Disse retningslinjene er basert på prinsippet om at bare faktiske kostnader kan inngå i rapporterte prosjektkostnader.

Disse reglene gjelder i alle tilfeller der personalkostnader for offentlig sektor i Norge inngår i grunnlaget for tildeling av støtte fra Forskningsrådet, dvs. uavhengig av om den offentlige sektor har rollen som prosjektansvarlig eller prosjektpartner.

Publisert:
20.02.2015