Satser for finansiering av stipendiatstillinger

Her finner du Forskningsrådets satser som du skal bruke for å søke om finansiering av stipendiatstillinger i FoU-prosjekter.

Satsen for 2023 er kroner 1.244.000 og for 2024 er den kroner 1.312.000.

For støtte til prosjekter med mer enn ett års varighet, skal det budsjetteres med beløp fra tabellen under. Det er beregnet en vekst på 5,5 % i 2024, 3,8 % for 2025 og 2026 og 3,5 % i påfølgende år. For år etter 2030 kan det legges til en vekst på 3,5 %.

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 312 000 1 363 000 1 414 000 1 464 000 1 515 000 1 568 000 1 623 000

Beløp oppgitt i hele kroner. I søknadsskjema skal beløp oppgis i hele tusen kroner.

Forskningsrådets støtte til stipendiatstillinger gis som en rundsumsbevilgning til organisasjonen som ansetter stipendiaten. Støtten skal bidra til å dekke lønn, sosiale kostnader, indirekte kostnader og generelle driftsmidler. Satsene for årsverk kan deles på 12 månedsverk eller 1628 timeverk.

Satser for finansiering kan avvike fra de budsjetterte kostnadene organisasjonen har knyttet til stipendiatstillingen.

  • Kostnader knyttet til stipendiatstillinger i UH-sektoren skal budsjetteres med TDI-modellen. Se veiledning om TDI-modellen på Universitets- og høgskolerådets hjemmeside.

  • For helseforetak skal kostnader budsjetteres basert på lønnskostnad, med et tillegg for sosiale kostnader og indirekte kostnader som er relevante for stipendiatens innsats i prosjektet.

  • Instituttsektoren kan bruke godkjente timesatser for FoU-medarbeidere for å budsjettere kostnader knyttet til stipendiatstillingen.

Differanse mellom budsjetterte kostnader til stipendiatstillingen og Forskningsrådets satser for finansiering av stipendiatstillingen dekkes gjennom egen eller annen finansiering. Dette avklares i hver enkelt utlysning.

Satsene gjelder ikke

  • for utenlandske doktorgrads- og postdoktorstipendiater som er tilknyttet et forskerprosjekt ved en norsk organisasjon, men som skal gjennomføre stipendperioden ved en organisasjon i hjemlandet eller et annet land. Les om budsjettering av disse stillingene i UH-sektor og for instituttsektoren
  • når stipendiaten mottar midler direkte fra Forskningsrådet, for eksempel EUI-stipendiater

Det er også mulig å søke Forskningsrådet om å få dekket

  • andre kostnader i prosjektene som stipendiatstillingene er knyttet til
  • dokumenterte utgifter til studieavgift for stipendiater som oppholder seg ved utenlandske universiteter

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. mai 2024, kl. 16:15 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.